Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Mas­ter­grads­stu­di­et i utøven­de musikkteknologi

 • Fører til kvalifikasjon: Master i utøvende musikkteknologi.
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Søkere til studiet må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad i utøvende musikk, eller
 • Bachelorgrad i komposisjonsfag, eller
 • Bachelorgrad i musikkteknologi.

Eller tilsvarende utdanning, med minimum 80 stp. fordypning i utøving, komposisjon eller musikkteknologi.

Søkeren må levere en foreløpig prosjektbeskrivelse som vedlegg til følgeskjemaet. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver som er tilpasset den enkeltes prosjektbeskrivelse. Her vil søkerens kunstneriske og musikkteknologiske kompetanse bli prøvet.

Kort beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi gir studenten mulighet til å fordype seg innenfor musikkteknologi med fokus på praktisk kunstnerisk arbeid innen utøving, programmering, komposisjon eller arrangering.

Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre et masterarbeid, et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Masterarbeidet skal bygge på prosjektbeskrivelsen fra søknad om opptak som studenten videreutvikler og ferdigstiller i løpet av studiets første semester. Eksempler på prosjektområder i masterarbeidet, disse områdene kan også kombineres:

 • Musikkteknologi i egen instrumentalutøving.
 • Musikkproduksjon i kombinasjon med utøver-/arrangør-/komponistroller.
 • Programmering i kombinasjon med egen eller andres instrumentalutøving.

Mål for studiet

Ved fullført mastergradsstudium i utøvende musikkteknologi er det forventet at kandidaten

 • kan realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig personlig profil
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • viser evne til å møte et musikkliv og en musikkbransje i forandring
 • kan bidra til nytenking og innovasjon
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i historie og samtid
 • på en kritisk reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Undervisningen i emnene organiseres som individuell undervisning/veiledning, og forelesninger, mesterklasser, workshops, kurs på internett og seminarer i grupper. I deler av studiet kan samarbeidsprosjekter erstatte den ordinære undervisningen.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om og i hva det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradsprogram utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad.