Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Avhand­ling og dok­tor­grads­prø­ve

Kort om emnet

Arbeidet med avhandlingen utgjør den sentrale delen av ph.d.-programmet, og skal foregå under veiledning av den eller de veiledere som er oppnevnt av DRU. Alle prosjekter skal dokumenteres i en avhandling eller annet varig format etter særlig godkjenning. Forskningsprosjektet avsluttes med en doktorgradsprøve. Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og en disputas. Disputasen er det offentlige forsvaret av avhandlingen.

Avhandlings- og publiseringsform skal godkjennes av DRU dersom disse avviker fra gjeldende retningslinjer.

Overgangsordning: For kull 2013 og tidligere utgjør emnet 144 studiepoeng.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten gjennom eget forskningsarbeid

 • dokumenterer vesentlig og originalt bidrag til utvikling av ny kunnskap av betydning for historisk og samtidsrettet oppføringspraksis, musikkpedagogisk eller musikkterapeutisk virksomhet
 • dokumenterer bidrag til utvikling av kunnskap, teori og metoder innenfor fagområdet
 • dokumenterer omfattende systematisk kunnskap på høyeste internasjonale nivå innenfor forskningsområdet
 • dokumenterer systematisk kunnskap om og kan vurdere metodebruk, forskningsdesign og sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner relevante for eget avhandlingsprosjekt
 • dokumentert evne til å formulere, designe, igangsette og gjennomføre forskningsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan vurdere og kritisk analysere teorier og metoder innenfor fagområdet og på et vitenskapelig grunnlag utfordre etablert kunnskap og praksis
 • kan gjennomføre forskning med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet

Innhold

Emnet består av

 1. avhandlingen
 2. doktorgradsprøven

1. Avhandlingen

Avhandlingen utgjør hovedarbeidet i emnet. Avhandlingen er et selvstendig arbeid med en selvvalgt forskningsoppgave omkring en problemstilling knyttet til et av ph.d.-programmets fordypningsområder.

Avhandlingen kan være en monografi eller en samling av mindre, vitenskapelige arbeider og et sammendrag, (også kalt «artikkelbasert avhandling»). En avhandling som er satt sammen av flere mindre arbeider, skal bestå av minimum tre arbeider og et sammendrag (også kalt ”kappe”). Minimum ett av arbeidene må være publisert eller antatt til publisering i anerkjent og referee-basert forskningstidsskrift på innleveringstidspunktet.

Avhandlingen skal normalt ikke overskride 300 sider.

Avhandlingen kan suppleres med dokumentasjon av utøvende virksomhet i form av lyd, bilde, film eller annen varig dokumentasjon. Denne typen dokumentasjon skal imidlertid kun fungere som illustrasjon, belegg eller lignende, og inngå i den faglige drøftingen i avhandlingens tekst. Slik supplerende dokumentasjon vurderes ikke som et selvstendig/frittstående innslag, men som del av den vitenskapelige avhandlingen.

Se egne retningslinjer for ph.d.-avhandlinger ved Norges musikkhøgskole (lenke over)

2. Doktorgradsprøven

Doktorgradsprøven består av prøveforelesning og disputas, og gjennomføres når avhandlingen er funnet verdig å forsvare. Se nærmere beskrivelse under «avsluttende vurdering».

Organisering

Avhandlingen er et selvstendig arbeid som gjennomføres individuell veiledning. Hver kandidat får tildelt én eller to veiledere. Ph.d.-kandidaten er selv ansvarlig for progresjonen i avhandlingsarbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med/levere materiale til veileder(ne) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes

Arbeidskrav

Det er tre arbeidskrav i emnet:

1. Revidert prosjektbeskrivelse

I løpet av første semester skal ph.d.-kandidaten revidere prosjektbeskrivelsen som lå til grunn for opptak. Den reviderte utgaven kan være noe større i omfang enn den som fulgte søknaden (ca. 3000 ord), og den skal ha et økt presisjonsnivå på de delene som omfatter problemstilling/hypotese, teoretisk rammeverk, materiale og metode og fremdriftsplan. Den reviderte prosjektbeskrivelsen presenteres på forskerforum i første semester. Denne kommer i tillegg til de to obligatoriske presentasjonene som er arbeidskrav for forskerforum.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved vesentlige endringer skal det også inngås en ny veiledningsavtale.

2. Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater skal fremstille seg for midtveisevaluering ved halvgått tid. Midtveisevalueringen gjennomføres i regi av det forskningssenteret kandidaten tilhører, og inkluderes normalt i et av senterets planlagte seminarer og samlinger. Opposisjonen ved midtveisevalueringen skal være ved en eller flere seniorforskere, interne eller eksterne.

Midtveisevaluering er obligatorisk fra og med kull 2017 og frivillig for tidligere kull. Se for øvrig også arbeidskrav i emnet DRFORMID90.

3. Prøvedisputas

Alle ph.d.-kandidater skal fremstille seg for prøvedisputas 4 til 8 måneder før forventet innlevering. Det oppnevnes en prøveopponent etter forslag fra veileder(e) og kandidat. Til prøvedisputas leveres 100 sider avhandlingstekst. Prøvedisputasen har en ramme på inntil to timer, og består av tre deler:

 1. Presentasjon av avhandlingen (20 minutter).
 2. Opposisjon og forsvar (60-80 minutter).
 3. Spørsmål fra publikum (inntil ca. 20 minutter).

Teksten som leveres til prøvedisputas gjøres tilgjengelig for medstipendiater og veiledere (via læringsplattformen) senest tre uker før prøvedisputas.

Opplæringsdelen må være gjennomført og bestått før man kan fremstille seg for prøvedisputas.

Se egne retningslinjer for planlegging og gjennomføring av prøvedisputas (lenke over)

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet samt godkjent opplæringsdel må være godkjent for at kandidaten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

1. Avhandlingen

Vurdering av doktorgradsavhandlinger ved Norges musikkhøgskole er regulert i forskriftens §§14-17.

Bedømmelseskomiteen skal bestå av minst tre medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Norges musikkhøgskole. Veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.

Se egne retningslinjer for innlevering av avhandling og for avsluttende vurdering (lenke over)

En avhandling kan vurderes på tre måter:

 • a) Avhandlingen finnes verdig å forsvare i disputas uten endringer.
 • b) Avhandlingen må gjennomgå en mindre omarbeiding før endelig vurdering foretas.
 • c) Avhandlingen underkjennes.

Dersom a) kan doktorgradsprøven planlegges og gjennomføres, det vil si prøveforelesning og disputas. Normalt skjer dette fem til åtte uker etter at vurderingen foreligger.

Dersom b) får kandidaten en frist på maksimalt tre (3) måneder til å gjøre de omarbeidinger komiteen ber om. Slik omarbeiding regnes ikke som bedømmelse – den er en utsatt bedømmelse. Dersom og når omarbeidet utgave er godkjent av komiteen, kan disputas planlegges og gjennomføres som under punkt a)

Ny vurdering av avhandlingen:

 • Dersom c) må det gå minst seks (6) måneder før ny innlevering kan finne sted. En underkjenning betyr at det må foretas dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode for at arbeidet skal kunne anbefales for disputas. Det er opp til NMH å avgjøre om ny avhandling skal bedømmes av samme komité, ny komité eller delvis ny komité.
 • Det er mulig å levere avhandling for ny vurdering én gang.

2. Doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av prøveforelesning og disputas:

Prøveforelesning

Prøveforelesningen skal være på 45 minutter. Den er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal holdes over oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Emnet for forelesningen skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen. Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.-kandidaten ti (10) virkedager før forelesningen.

Normalt skal prøve­forelesningen avholdes i forbindelse med disputas, enten dagen før eller samme dag. Dersom de to prøvene likevel bedømmes separat, kan NMH oppnevne en egen komité for prøveforelesningen. Minst ett av bedømmelseskomiteens medlemmer skal da oppnevnes i forelesningskomiteen.

Prøve­­forelesningen skal skje på avhandlings­språket med mindre NMH godkjenner et annet språk.

Bedømmelseskomiteen avgjør om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen anbefales ikke bestått. Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

Offentlig forsvar av avhandlingen – disputas

Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent. Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før det avholdes.

Den komiteen som har bedømt den godkjente avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret. I særlige tilfeller kan det oppnevnes opponenter som ikke har vært medlemmer av komiteen. Det skal normalt være to opponenter.

Det offentlige forsvaret skjer på avhandlings­språket med mindre NMH godkjenner et annet språk.

NMH fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av bedømmelses­komiteens innstilling.

Ny vurdering av doktorgradsprøven

Jf. forskriftens §20.

Dersom NMH ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og innen tre (3) måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige, dersom ikke NMH har bestemt noe annet.

Dersom NMH ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter tre (3) måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 24. apr. 2023