Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Diri­ge­rings­stu­di­er

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering av faglærer / intern sensor.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – operarepetitør.

Emnet gjennomføres i studiets tre første semestre, og omfatter egenutvikling som dirigent og innføring i områder som en operarepetitør må beherske for å dirigere og lede regi- og musikalske prøver, også fra klaveret.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • viser dirigenttekniske ferdigheter og kunstnerisk uttrykksevne
 • har opparbeidet seg en gjennomarbeidet og hensiktsmessig prøvemetodikk
 • har inngående repertoarkunnskap
 • viser gode ferdigheter innen musikalsk ledelse og kommunikasjon
 • forholder seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Innhold

Emnet omfatter innstudering av et allsidig repertoar for ulike ensembler. Den enkelte students interessefelt og personlige musikalske preferanser skal tillegges vekt, men skal på samme tid utfordres. Videreutvikling av studentens dirigenttekniske og kunstneriske ferdigheter samt musikkformidlingsevne vil være kjernen i emnets innhold. Repertoaret planlegges i samarbeid med hovedlærer, og skal knyttes opp mot studentens praksis i emnet.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med

 • dirigeringsteknikk
 • formidling av musikalsk uttrykk
 • prøvemetodikk
 • partiturforståelse
 • musikalsk ledelse og kommunikasjon
 • psykologi/pedagogikk/ledelse
 • instrumentkunnskap
 • praktisk gehørtrening

Innholdet i emnet kan til en viss grad tilpasses individuelt i forhold til den enkelte students kvalifikasjoner og behov.

Organisering

Individuell undervisning samt gruppeundervisning både ukentlig og i mer konsentrerte seminarer. Praksis med øvingsensembler vil stå sentralt.

Det settes opp individuelle planer for hver student. Emnets hovedlærer har ansvaret for å følge opp studentens arbeid med emnet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Det arrangeres utviklingssamtaler mellom student og studieleder/lærerteam der blant annet studentens mål med og progresjon i emnet følges opp. Se mer informasjon under overskriften Organisering i den generelle delen av studieplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

Praksis

Deltagelse i praksisaktiviteter er obligatorisk. Studenten skal delta i minst ett dirigeringsprosjekt med kor.

Arbeidskrav for de enkelte delemnene fastsettes i semesterplan.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av godkjent rapport. Vurderingen gjøres av minst en intern sensor, normalt studentens hovedlærer.

Rapport

Rapporten skal inneholde

 • oversikt over deltakelse i emnets delemner, deltakelse skal være godkjent av vedkommende lærer
 • oversikt over praksis med øvingsensembler

Rapporten skal være undertegnet av student og hovedlærer.

Frist: Innen 1. desember i studiets tredje semester leveres rapporten til eksamenskontoret.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 20. sep. 2022