Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Forsk­nings­me­to­de

  • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
  • Gjennomføres: 1. studieår.
  • Avsluttende vurdering: Intern eller ekstern sensor.
  • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til et ph.d.-program.
  • Undervisningsspråk: I hovedsak skandinaviske språk, noe engelsk kan forekomme.

Kort om emnet

Emnet består av forskningsmetodiske tema som er relevante for forskning innenfor ph.d.-programmets fordypningsfelt.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten

  • dokumenterer innsikt i, og kan analysere og drøfte sentrale forskningsmetodiske tradisjoner, posisjoner, begreper, tenkemåter og problemstillinger relatert til forskning på historisk og samtidsrettet oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi
  • dokumenterer evne til kritisk og selvstendig refleksjon omkring forskningsmetodiske problemstillinger
  • kan bidra til forskningsmetodisk utvikling innenfor eget forskningsområde
  • kan vurdere og kritisk analysere forskningsmetoder og forskningsresultater innenfor eget forskningsområde, og på et vitenskapelig grunnlag utfordre etablert kunnskap og praksis

Innhold

Emnet gir en innføring i kvalitative forskningsmetoder, kvantitative forskningsmetoder og blandede forskningsmetoder. Innholdet skal speile metodiske tradisjoner innenfor doktorgradsprogrammets fagområder.

Det legges opp et obligatorisk pensum på 700 til 800 sider som dekker alle tema i emnet. Undervisningsplanen vil så langt mulig ta hensyn til behov som kommer frem i det aktuelle kullets søknader/prosjektbeskrivelser.

Organisering

Undervisningen består av forelesninger, samt andre former for presentasjoner, diskusjoner og oppgaveløsninger. En vesentlig del av arbeidet foregår som selvstendige litteraturstudier.

Kandidaten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet i henhold til den progresjon som er fastsatt i studieplanen.

Arbeidskrav

Ingen særskilte arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Emnet dokumenteres ved et essay med et omfang på 7000 til 8000 ord, ekskludert referanser og vedlegg. Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått, og fastsettes av en ekstern eller intern sensor.

Se egne retningslinjer for essayet (finnes på Canvas).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering