Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør­tre­ning II

  • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre
  • Avsluttende vurdering: Praktisk/muntlig eksamen / Vurdering fra faglærer
  • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk

Kort om emnet

Gehørtrening er i stor grad et ferdighetsfag som forutsetter at studenten deltar aktivt i undervisningen og arbeider selvstendig. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle ferdigheter opparbeidet i Gehørtrening I. Vektlegging av de enkelte temaene vil variere i forhold til studentens hovedinstrument og studieretning.

Emnet bygger på Gehørtrening I (GEHØR10).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan overføre kunnskap tilegnet i gehørtreningsemnet til sitt øvrige arbeid med musikk
  • ved lytting viser god evne til å oppfatte, huske og gjengi (synge/spille/beskrive/nedtegne) både detaljer og helhetlige strukturer i et musikalsk forløp
  • kan lese, strukturere, innstudere, memorere og gjengi (synge/spille) et innholdsrikt notebilde selvstendig, hurtig og presist
  • behersker ulike gehørstrategier for å løse musikalske utfordringer

Innhold

Emnet er en videreføring av Gehørtrening I, men med større vektlegging av lærestoff og aktiviteter som er relevante for den aktuelle studieretning og/eller instrumentgruppe. Lærestoffet består av musikk fra ulike epoker og genre, i tillegg til praktiske øvelser. Bruk av egne instrumenter kan inngå i undervisningen.

Detaljert faginnhold vil fremgå av semesterplan.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper. Det kan også legges inn forelesninger, diskusjoner og kollokviearbeid. Gruppene settes sammen etter studieretning og instrumentgruppe. Denne sammensetningen vil prege vektleggingen av de enkelte temaene i faget, både når det gjelder valg av innhold, repertoar og arbeidsformer.

Undervisningen vil i størst mulig utstrekning koordineres med andre emner i studiet.

Studenter som er tilstede i minst 80 prosent av undervisningen, kan få emnet bestått dersom faglærer vurderer læringsmålene som oppnådd (se Avsluttende vurdering – alternativ 2). Oppmøte registreres derfor selv om det ikke er obligatorisk oppmøte i emnet. Faglærer legger til rette for vurderingssituasjoner i løpet av undervisningen.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering etter normalordningen i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal gjøre 4 middels store oppgaver knyttet til emnets progresjon. Frister for innlevering presiseres i årsplan for emnet.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få (gå opp til) avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter (se også avsnittet Organisering over).

Alternativ 1 (normalordning)

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av praktisk/muntlig eksamen. Eksamen inneholder en innstudering, der kandidaten skal arbeide selvstendig med en oppgave i form av innstudering, auditiv analyse, gehørfaglig refleksjon eller lignende. Kandidaten skal deretter presentere dette som en del av sin eksamen, som også vil bestå av forberedte og uforberedte oppgaver. Ved vurderingen vil studentens evne til aktiv anvendelse av faginnholdet vil bli tillagt stor vekt. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Omfang: 20 minutter innstudering og 20 minutter individuell eksaminasjon.

Alternativ 2

Studenter som per 15. april i emnets 2. semester har hatt minst 80 prosent oppmøte i emnet og har deltatt aktivt i undervisningen, kan få vurdering fra faglærer i stedet for praktisk/muntlig eksamen. Faglærer gjør da en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet. Vurdering gis kontinuerlig frem til emnets avslutning, og kravet om oppmøte gjelder således også etter 15. april. Faglærer avgjør om den enkelte student kan vurderes etter denne ordningen.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering (alternativ 1).

Vedtatt i studieutvalget 10.09.2021, sak 3/21, med virkning f.o.m. høsten 2021.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 8. des. 2021