Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Inn­fø­rings­kurs med etikk

 • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
 • Gjennomføres: Første studieår, over ett semester (høst).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering av kursansvarlig.
 • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til et ph.d.-program.
 • Undervisningsspåk: I hovedsak skandinaviske språk, noe engelsk kan forekomme.

Kort om emnet

Emnet består av følgende tre deler:

 • Del 1: Kunnskapsfilosofi og innføring i vitenskapsteori og metode.
 • Del 2: Etikk.
 • Del 3: Skrivekurs.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten

 • dokumenterer oversikt over sentrale kunnskapsfilosofiske, vitenskapsteorietiske og metodiske perspektiver som er aktuelle for ph.d.-programmets fagområder
 • kan identifisere relevante forskningsetiske problemstillinger og forholde seg til dem i tråd med gjeldende lovverk.
 • kan diskutere forskningsmetodiske og –etiske problemstillinger i eget avhandlingsarbeid i lys av kursinnholdetdokumenterer oversikt over sentrale prinsipper knyttet til skriveprosesser og akademisk tekstproduksjon, samt evne til kritisk og selvstendig refleksjon omkring dette

Innhold

Emnet består av tre deler:

Del 1: Kunnskapsfilosofi og innføring i vitenskapsteori og metode

Delemnet tar oppkunnskapsfilosofiske temaer som blant annet ontologiske og epistemologiske grunnlagsproblemer, vitenskapelige sannhets- og verdibegreper, forklaring versus forståelse, vitenskapsinteresse og refleksivitet

Del 2: Etikk

Delemnet tar gjennomgår forskningsetiske problemstillinger knyttet til datamateriale, metode og dokumentasjon samt aktuelt lovverk.

Del 3: Skrivekurs

Delemnet omfatter følgende temaer:

 • Strukturering av tekst.
 • Organisering av skrivearbeid.
 • Forskningsformidling i ulike kanaler og til ulike grupper.
 • Publisering i autoriserte/poenggivende kanaler.
 • Skrivesperre og verktøy for å håndtere dette.
 • Å gi god respons.
 • Intuitiv skriving.

Samlet lesepensum i emnet er på inntil 400 sider.

Organisering

Kunnskapsfilosofi og innføring i vitenskapsteori og metode er organisert som forelesninger og seminar og er i sin helhet lagt til første uke i første studieår.

Etikk er organisert som forelesninger og workshop. Undervisningen er normalt organisert med én bolk i studiets første uke og en oppfølgingsbolk senere i første semester.

Skrivekurset er organisert som et arbeidsseminar. Undervisningen går normalt over én til to uker mot slutten av første semester. Stipendiatene analyserer og presenterer vitenskapelige (herunder også populærvitenskapelige) tekster, både egne og andres. Undervisningen vil bestå av forelesninger og andre former for presentasjoner, diskusjoner og oppgaveløsninger. Noe av arbeidet kan foregå på IKT-læringsplattform.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i alle deler av innføringskurset. Lærer kan fastsette alternative arbeidskrav individuelt (for eksempel av hensyn til språk).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at kandidaten skal få avsluttende vurdering.

Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av DRU-leder på grunnlag av godkjente arbeidskrav.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021