Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kam­mer­mu­sikk for mas­ter­stu­den­ter

  • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Emnet er et valgemne for masterstudenter som allerede har en gruppe de ønsker å gjennomføre emnet sammen med. Alle medlemmene i gruppen må søke emnet på samme måte som andre valgemner. I tillegg sendes opplysninger om hvilke studenter som inngår i gruppen, samt repertoar og lærerønske, til kammermusikk@nmh.no senest 15. mai.

Emnet kan velges av studenter fra MAUT, MADIUT og UTMA, men ikke av studenter med kammermusikk som studieretning.

Emneansvarlig: Fagseksjon for strykere og harpe.

Emnekoordinator: Are Sandbakken.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan realisere og formidle sin kunstneriske og tekniske kompetanse
  • kan formidle kammermusikk på en interessant, personlig og stilsikker måte

Innhold

Studentenes forslag til repertoar og gruppesammensetning er utgangspunktet for undervisningen. Lærerønsker vil så langt det er mulig oppfylles.

Med utgangspunkt i den kammermusikklitteraturen som finnes for det enkelte instrument, kan emnet inneholde innstudering og interpretasjon av kammermusikkverk for ulike besetninger, fra ulike epoker og i ulike sjangre, samt konsertframføring av innstudert repertoar.

Repertoarets omfang skal totalt være på minimum 40 minutter for hele året. Det kan gis dispensasjon fra denne repertoarmengden ved innstudering av spesielt krevende verker. Repertoaret kan ikke inngå i emnene Masterarbeid eller Repertoarstudier.

Organisering

Emnet organiseres som kammermusikkøvelser ledet av kammermusikkgruppen selv og undervisning med kammermusikklærer. Studentene skal fortrinnsvis spille i grupper på tre eller flere utøvere. Duoer kan godtas når repertoaret stiller likeverdige krav til utøverne. Kammermusikk stiller store krav til studentene når det gjelder planlegging, organisering, valg av repertoar og øving.

Arbeidskrav

Semesterplan

Kammermusikkgruppen skal i samarbeid med kammermusikklærer hvert semester sette opp en semesterplan som omfatter

  • gruppesammensetning
  • repertoar på minimum 40 minutter for hele studieåret
  • tidspunkt for kammermusikkøvelser
  • tidspunkt for planlagt undervisning med kammermusikklærer

Frist: Semesterplan leveres innen 15. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret til emnekoordinator. Skjema kan lastes ned fra nmh.no.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte på avtalte kammermusikkøvelser og planlagte undervisningstimer med kammermusikklærer i henhold til semesterplanen.

Konserter

Kammermusikkgruppen skal framføre innstudert repertoar ved én konsert per semester, totalt to konserter i løpet av emnet. Konserten må organiseres av studentene selv og godkjennes av kammermusikklærer. Hvis faglærer ikke kan være tilstede, må konserten dokumenteres ved hjelp av video- eller lydopptak.

Frist: Innen 1. juni skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre et ekstra kammermusikkprosjekt i påfølgende semester.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021