Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Emnetype: Hovedområde.
 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semstre (vår-høst-vår).
 • Avsluttende vurdering: Kunstnerisk sluttpresentasjon og samtale.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving på studieretningene

 • soloinstrument/kammermusikk
 • folkemusikk
 • akkompagnement og kammermusikk for klassiske pianister

Masterarbeidet skal være et utøvende prosjekt som viser selvstendighet og kunstnerisk modenhet i den musikalske utøvingen. Prosjektet skal ha et avgrenset tema med en definert kunstnerisk problemstilling.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har opparbeidet en tydelig kunstnerisk profil
 • viser kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen
 • kan artikulere og drøfte kunstneriske problemstillinger
 • kan initiere, utvikle og gjennomføre egne kunstneriske prosjekter
 • kan anvende materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

I masterarbeidet skal studenten gjennomføre et selvstendig utøvende kunstnerisk prosjektarbeid. Prosjektet skal ha et avgrenset tema med en definert kunstnerisk problemstilling. Repertoaromfanget skal normalt være på 90 minutter, hvorav minimum 45 minutter skal være fremført offentlig i forkant av den kunstneriske sluttpresentasjonen. Hele eller deler av repertoaret kan fremføres i ensemble.

Masterarbeidet utgjøres hovedsakelig av studentens arbeid med

 • utvikling, gjennomføring og ledelse av eget kunstnerisk prosjekt
 • innstudering og interpretasjon av repertoaret som inngår i masterarbeidet
 • gjennomføring av offentlige fremføringer av masterarbeidet
 • relevant materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • refleksjon og diskusjon om eget og andres masterarbeid

Organisering

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens selvstendige arbeid med masterarbeidet. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med veileder(e).

Veiledning

I første studieår initieres og utvikles studentens masterarbeid under veiledning av studentens lærer i emnet Repertoar og interpretasjon, eventuelt i samarbeid med leder av masterforum. I andre studieår får hver student tildelt en hovedveileder, som normalt er studentens lærer i emnet Repertoar og interpretasjon. Det kan være aktuelt med annen hovedveileder dersom prosjektets art tilsier det, og det er mulig å oppnevne biveiledere ved behov. Veileder(ne) skal gi studenten råd og tilbakemeldinger om kunstneriske valg og på andre måter bidra til utvikling og gjennomføring av masterarbeidet. Ny hovedveileder tildeles kun etter begrunnet søknad. Søknaden leveres sammen med første utkast til prosjektbeskrivelse innen 15. mars i studiets andre semester, og behandles av fagseksjonsleder(e) og studieleder.

Prosjektbeskrivelse

Studenten skal utvikle en prosjektbeskrivelse for masterarbeidet med et omfang på 1200 til 2000 ord (tre til fem sider) som skal angi tittel, tema, problemstilling, begrunnelse og fremdriftsplan.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i studieforløpet. Dette må godkjennes av veileder og meldes til administrativ studiekontakt.

Veiledningsavtale

Det skal inngås en veiledningsavtale mellom student, veileder, eventuelle biveiledere og Musikkhøgskolen. Veiledningsavtalen skal angi hvilke veiledere som skal bidra inn i masterarbeidet på hvilken måte, og hvordan den samlede veiledningsressursen skal fordeles mellom ulike veiledere. Veiledningsavtalen angir studentens plikter og rettigheter, samt veilederes ansvar og plikter. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal veiledningsavtalen revideres.

Masterforum

I Masterforum møtes studentene i mindre grupper, organisert rundt studentpresentasjoner og diskusjoner. Studentene får i tillegg tilbud om individuelle møter med leder av masterforum mellom hvert forum.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

 1. Studenten skal levere første utkast til prosjektbeskrivelse 15. mars i studiets andre semester. Denne vil gjennomgås av lederne for masterforum, som vil komme med tilbakemeldinger innen 15. april.
 2. Studenten skal levere veiledningsavtale og prosjektbeskrivelse godkjent av lederne for masterforum innen 15. mai i studiets andre semester.

Masterforum

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i masterforum. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke får gå opp til avsluttende vurdering. Studentene forventes å presentere eget prosjekt, og bidra med refleksjoner og tilbakemeldinger på medstudenters prosjekter.
 2. Studenten skal presentere masterarbeidet i eget fagmiljø, f.eks. på instrumentforum eller i andre relevante fora.

Offentlige fremføringer

 1. Studenten skal i forkant av eksamenskonserten fremføre et repertoar på minimum 45 minutter, slik at samlet fremført repertoar i emnet er 90 minutter. Repertoaret kan om ønskelig splittes opp i flere fremføringer.
 2. Fremføringen(e) skal dokumenteres med lyd- eller videoopptak som skal tilgjengeliggjøres for sensorer elektronisk i rapporteringsskjemaet.

Rapporteringsskjema

Studenten skal levere et rapporteringsskjema som inneholder

 • gjennomgått repertoar i emnet
 • oversikt over offentlige fremføringer og fremført repertoar
 • lenke til lyd-/videoopptak av offentlige fremføringer
 • repertoar, konsertsted og presentasjonsform for avsluttende kunstnerisk presentasjon

Frister for arbeidskrav

15. mars i studiets andre semester: Første utkast til prosjektbeskrivelse med foreløpig repertoarliste leveres. Siste frist for eventuell søknad om bytte av hovedveileder.

15. mai i studiets andre semester: Veiledningsavtale og godkjent prosjektbeskrivelse leveres.

15. april i studiets fjerde semester:

 • ha gjennomført offentlige fremføringer på minimum 45 minutter av repertoar som inngår i masterarbeidet.
 • levere rapporteringsskjema
 • ha presentert masterarbeidet i eget fagmiljø eller andre relevante fora

Alle arbeidskrav skal godkjennes av hovedveileder og leder av masterforum.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av kunstnerisk sluttpresentasjon og samtale. Masterarbeidet vurderes som en helhet, der sensorene også har tilgang til studentens prosjektbeskrivelse, rapporteringsskjema og lyd/-videoopptak av offentlige fremføringer.

Masterarbeidet vurderes av tre sensorer, hvorav minst en er ekstern.

Kunstnerisk sluttpresentasjon

Masterarbeidet avsluttes med en kunstnerisk sluttpresentasjon som normalt avholdes som konsert i Musikkhøgskolens lokaler i studiets fjerde semester. Etter søknad kan masterarbeidet presenteres i et annet format. Eventuell søknad om dette må leveres eksamenskontoret innen 1. februar i studiets fjerde semester.

Omfang: 45 minutter.

Samtale

Kandidaten skal i etterkant av sluttpresentasjonen gjennomføre en offentlig samtale med eksamenskommisjonen. Faglige problemstillinger rundt kandidatens masterarbeid og den indre sammenhengen i masterarbeidet inngår som en del av samtalen. Samtalen kan også gi rom for tilbakemeldinger fra tilhørerne.

Omfang: 30 minutter.

Eksamenskommisjonen skal gi en begrunnelse for vurderingen til studenten.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 13. jan. 2021