Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Reper­toar og interpretasjon

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering av faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – utøving med teoretisk fordypning.

Emnet går over studiets tre første semestre, og omfatter egenutvikling som utøver og opparbeidelse av et allsidig repertoar for å kunne utøve musikeryrket på et høyt nivå. Videreutvikling av studentens kunstneriske uttrykksevne, tekniske ferdigheter og formidlingsferdigheter vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg et allsidig og omfattende repertoar
 • viser kunstnerisk uttrykksevne og avanserte instrumenttekniske ferdigheter
 • behersker ulike formidlingsformer, samt fremstår som en reflektert musikkformidler
 • kan arbeide selvstendig, målrettet og reflektert med kunstneriske utfordringer
 • kan gjennomføre kunstneriske prosjekter alene og sammen med andre
 • forholder seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Innhold

Emnet omfatter innstudering og fremføring av et allsidig og omfattende repertoar. Den enkelte students interessefelt og personlige musikalske preferanser skal tillegges vekt, men skal på samme tid utfordres. Videreutvikling av studentens kunstneriske og instrumenttekniske ferdigheter samt musikkformidlingsevne vil være kjernen i emnets innhold. Repertoaret planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer(e) og akkompagnatør/medspillere. Repertoaret skal normalt ikke inngå i emnet Masterarbeid.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med

 • å innstudere og fortolke repertoar som normalt er nytt for studenten (omfang: 120 minutter)
 • å utvikle, forberede og gjennomføre offentlige fremføringer (omfang: 90 minutter)
 • relevant litteratur, herunder materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • klassetimer og interpretasjonstimer
 • interpretasjonsseminar

Organisering

Emnet organiseres som ukentlig, individuell hovedinstrumentundervisning, og akkompagnementstimer for instrumenter der det er aktuelt. Det vil også arrangeres klassetimer og interpretasjonstimer i de ulike instrumentgruppene/fagmiljøene som det forventes at studenten deltar på. I tillegg arrangeres det interpretasjonsseminarer som er felles for alle studenter på mastergradsstudiet i utøving. Undervisningen gis av flere lærere.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, organisering og forventet studieprogresjon, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Offentlige framføringer

Studenten skal fremføre repertoar med et omfang på minimum 90 minutter. Repertoaret kan om ønskelig splittes opp i flere fremføringer. Minimum halvparten av repertoaret skal normalt fremføres utenfor Musikkhøgskolens lokaler.

Fremføringen(e) skal dokumenteres med lyd- eller videoopptak dersom hovedinstrumentlærer ikke har mulighet til å være til stede. Studenten velger selv dokumentasjonsform og format. Studenten har ansvar for det praktiske planleggingsarbeidet, tilretteleggingen av fremføringen(e), samt kostnader knyttet til opptak, promotering og eventuelle andre kostnader.

2. Repertoarrapport

Studenten skal levere en godkjent repertoarrapport med minimum 120 minutter gjennomgått repertoar og oversikt over offentlige fremføringer på minimum 90 minutter. Rapporten skal være undertegnet av student og hovedinstrumentlærer.

Frist: Innen 1. desember i studiets tredje semester skal offentlige framføringer være gjennomført og repertoarrapporten leveres til eksamenskontoret.

3. Interpretasjonsseminar

Studenten skal delta aktivt på minst 1 interpretasjonsseminar i løpet av emnet.

4. Orkester-/kammerkorprosjekt

For studenter med orkesterinstrument som hovedinstrument er det obligatorisk deltakelse i ett orkesterprosjekt per studieår, ved behov.

For studenter med klassisk sang som hovedinstrument er det normalt obligatorisk deltakelse i t kammerkorprosjekt i første studieår og ett kammerkorprosjekt i andre studieår.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021