Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Reper­toar og inter­pre­ta­sjon

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering av faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – operarepetitør.

Emnet gjennomføres i studiets tre første semestre, og omfatter egenutvikling som utøver og veileder samt opparbeidelse av et allsidig repertoar. Videreutvikling av studentens kunstneriske uttrykksevne, kommunikasjonsevner, tekniske ferdigheter og formidlingsferdigheter vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg et allsidig og omfattende repertoar
 • viser kunstnerisk uttrykksevne og avanserte instrumenttekniske ferdigheter
 • behersker ulike formidlingsformer, samt fremstår som en reflektert musikkformidler
 • kan arbeide selvstendig, målrettet og reflektert med kunstneriske utfordringer
 • viser gode ferdigheter innen musikalsk ledelse og kommunikasjon
 • forholder seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Innhold

Emnet omfatter innstudering av et allsidig og omfattende repertoar. Videreutvikling av studentens kunstneriske og instrumenttekniske ferdigheter samt evner innen kommunikasjon og formidling vil være kjernen i emnets innhold. Repertoaret planlegges i samarbeid med hovedinstrumentlærer(e), og skal knyttes opp mot studentens praksis i emnet.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med

 • å innstudere og fremføre opera- og musikkdramatisk repertoar fra ulike tidsepoker, som klaverutdrag av orkestersatser, partiturspill, generalbass, konsertrepertoar og resitativspill
 • innstuderingsteknikk og prima vista-spill
 • klassetimer, interpretasjonstimer og interpretasjonsseminar
 • biinstrument etter behov (tangentinstrument)
 • relevant litteratur, herunder materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • praksis ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norges musikkhøgskole (NMH) og Den norske opera og ballett (DNO&B)

Organisering

Emnet organiseres som ukentlig individuell undervisning på hovedinstrument samt gruppeundervisning i innstudering og prima vista-spill. Det vil også arrangeres klassetimer og interpretasjonstimer i de ulike instrumentgruppene/fagmiljøene som det forventes at studenten deltar på. I tillegg arrangeres det Interpretasjonsseminar, som normalt går over en uke. Undervisningen gis av flere lærere.

Praksis ved KHiO, NMH og DNO&B inngår som en vesentlig del av arbeidet med emnet. Aktuelle former for praksis er deltagelse ved mesterklasser og operakonserter ved Norges musikkhøgskole, akkompagnement på sangundervisning ved KHiO og spill på korprøver i DNO&B. Omfang på praksis samt repertoar som inngår skal godkjennes av hovedlærer.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, organisering og forventet studieprogresjon, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Praksis

Studenten skal delta på obligatorisk praksis (omfanget er ti undervisningstimer per uke i tre semestre) med normalt følgende fordeling:

 • Mesterklasser, operakonserter, sangundervisning/interpretasjon, regiprøver, orkesterspill ved KHiO (omfanget er åtte undervisningstimer per uke i to semestre, foregår normalt i studiets første og andre semester)
 • Mesterklasser, operakonserter, sangundervisning/interpretasjon, orkesterspill ved NMH (omfanget er to undervisningstimer per uke i to semestre, foregår normalt i studiets første og andre semester)
 • Korprøver, coaching av sangere, mesterklasser, regiprøver, orkesterspill ved DNO&B (omfanget er ti undervisningstimer per uke i ett semester, foregår normalt i studiets tredje semester).

2. Rapport

Studenten skal levere en rapport som skal inneholde

 • oversikt over innstudert og fremført repertoar (omfang: minimum 5 operaer samt et antall operascener)
 • oversikt over repertoar innstudert med ulike utøvere/ensembler
 • oversikt over deltakelse ved konserter
 • oversikt over praksisarenaer

Rapporten skal være signert av student og hovedinstrumentlærer.

Frist: Innen 1. desember i studiets tredje semester leveres rapporten til eksamenskontoret.

3. Interpretasjonsseminar

Studenten skal delta på minst ett interpretasjonsseminar i løpet av emnet.

Frist: Innen 1. desember i studiets tredje semester skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021