Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Semes­ter­pro­sjek­ter

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Skandinavisk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – Nordisk master: Den komponerende musiker.

Emnet går over tre semestre. Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere et eget prosjektarbeid pr semester, til sammen tre prosjekter i emnet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og lede et kunstnerisk prosjekt
 • kan gjennomføre interdisiplinære/tverrkunstneriske prosjekter
 • viser et reflektert forhold til egen musikerrolle i en samfunnskontekst
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger innen sitt fagområde
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til yrkesetiske normer og problemstillinger

Innhold

Felles intensivmoduler

I begynnelsen av hvert semester gjennomføres en felles intensivmodul (omfang: ca fem dager) der alle studentene på programmet møtes på en av de tre institusjonene. Vertsrollen rullerer mellom de tre institusjonene.

Eksempler på innhold i de ulike modulene:

 • Workshops med ensemblespill med studenter og lærere, kreativt arbeid etc.
 • Presentasjoner av studentenes ideer for semesterprosjektene og masterarbeidet.
 • Planlegging av undervisning, semesterprosjekter og masterarbeid.
 • Presentasjon av kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Presentasjoner av faglige muligheter på de ulike institusjonene og eksterne samarbeidspartnere.

Semesterprosjekter

Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere ett prosjekt pr semester. Semesterprosjektene skal være avsluttede kunstneriske prosjekter som skal forberede studenten til å gjennomføre masterarbeidet, men skal ikke overlappe med dette. Prosjektene dokumenteres i et format som avtales med den lokale veilederen (konsert, innspilling el.l.). Det skal leveres en skriftlig refleksjon over prosessene i hvert prosjekt.

Krav til semesterprosjektene:

 • Minst ett av semesterprosjektene må være interdisiplinært/tverrkunstnerisk (for eksempel inkludere elementer av kunstarter som dans, billedkunst, film osv.).
 • Minst ett av prosjektene skal gjennomføres/presenteres eksternt (utenfor den aktuelle institusjonen).
 • Minst en av de skriftlige refleksjonene skal knyttes opp mot bransjemessige perspektiver og musikkens plass i samfunnet.
 • Studenten må være spillende utøver på minst ett av prosjektene.

Organisering

Studenten får tildelt en hovedveileder ved sin hjeminstitusjon (NMH), normalt fra institusjonens faste lærerstab. Hovedveileder følger studenten gjennom hele emnet, og skal gi studenten råd og tilbakemeldinger i forhold til kunstneriske valg samt målsettinger og problemstillinger for prosjektene. Den lokale veilederen som studenten får tildelt på hver av utvekslingsinstitusjonene skal i samarbeid med studenten og hovedveileder koordinere undervisningen i andre og tredje semester.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med veileder(e) samt fremføre materiale for og levere materiale til veileder(e) (noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at progresjonen opprettholdes.

Studenten er praktisk og økonomisk ansvarlig innenfor ressursrammer gitt av høgskolen for alle forhold knyttet til prosjekt- og konsertorganisering, prosjektavvikling, lyd- og videoopptak.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse på tre intensivmoduler

Studenten skal i begynnelsen av hvert semester delta på en felles intensivmodul, til sammen tre intensivmoduler.

2. Presentasjon av ett semesterprosjekt

Studenten skal i en felles intensivmodul presentere ett av sine semesterprosjekter for de andre studentene.

3. Arbeidsmappe

Studenten setter sammen en mappe med følgende innhold knyttet til emnets tre prosjekter:

Prosjektplan for hvert prosjekt leveres til hovedveileder innen 1. november / 1. april for prosjekt som skal gjennomføres påfølgende semester

Dokumentasjon i egnet format over gjennomførte semesterprosjekt (omfang er på ca. 45 minutter per prosjekt) samt logg/skriftlig refleksjon over hvert prosjekt (omfang er på ca. 1200 ord per prosjekt) leveres for godkjenning til studentens lokale veileder innen en frist fastsatt av veileder.

Frist: Innen 15. november i emnets tredje semester skal innholdet i mappen være fullstendig, og godkjent av hovedveileder.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer. Studentens hovedveileder er normalt en av sensorene.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde

 • oversikt over gjennomførte prosjekter med en kort beskrivelse av det enkelte prosjekt
 • prosjektplan for, dokumentasjon av og refleksjoner rundt ett av prosjektene
 • refleksjonstekst (omfang er på ca. 1600 ord) med fokus på egen musikerrolle og videre karriere

Frist: innen 1. desember i emnets tredje semester leveres eksamensmappen i tre eksemplarer merket med studentenes navn og studieprogram til eksamenskontoret på studentens hjeminstitusjon.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021