Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Viten­skaps­teori

 • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
 • Gjennomføres: 1. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Intern eller ekstern sensor.
 • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til et ph.d.-program.
 • Undervisningsspråk: I hovedsak skandinaviske språk, noe engelsk kan forekomme.

Kort om emnet

Emnet består av vitenskapsteoretiske tema som er relevante for forskning innenfor ph.d.-programmets fordypningsfelt.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten

 • dokumenterer innsikt i, og kan analysere og drøfte sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner, posisjoner, begreper, tenkemåter og problemstillinger relatert til forskning på aktuelt fagområde
 • dokumenterer evne til kritisk og selvstendig refleksjon omkring vitenskapsteoretiske problemstillinger
 • kan bidra til teori- og begrepsutvikling innenfor eget forskningsområde
 • kan vurdere og kritisk analysere teorier og forskningsresultater innenfor eget forskningsområde, og på et vitenskapelig grunnlag utfordre etablert kunnskap og praksis
 • kan diskutere vitenskapsteoretiske problemstillinger i eget avhandlingsarbeid i lys av kursinnholdet

Innhold

Aktuelt innhold:

 • Fenomenologi
 • Hermeneutikk
 • Kritisk teori
 • Grounded theory
 • Postmoderne perspektiver (bl.a. diskursteori, poststrukturalisme, dekonstruksjonisme og feministisk teori)
 • Det legges opp et obligatorisk pensum på 7-800 sider som dekker alle tema i emnet

Organisering

Undervisningen består av forelesninger, samt andre former for presentasjoner, diskusjoner og oppgaveløsninger. En vesentlig del av arbeidet foregår som selvstendige litteraturstudier.

Kandidaten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet i henhold til den progresjon som er fastsatt i studieplanen.

Arbeidskrav

Ingen særskilte arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Emnet dokumenteres ved et essay med et omfang på 7-8000 ord, ekskl. referanser og vedlegg. Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke-bestått, og fastsettes av en ekstern eller intern sensor.

Se egne retningslinjer for essayet (finnes på It'slearning).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 15. sep. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021