Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Viten­skaps­teori

 • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
 • Gjennomføres: 1. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Intern eller ekstern sensor.
 • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til et ph.d.-program.
 • Undervisningsspråk: I hovedsak skandinaviske språk, noe engelsk kan forekomme.

Kort om emnet

Emnet består av vitenskapsteoretiske tema som er relevante for forskning innenfor ph.d.-programmets fordypningsfelt.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten

 • dokumenterer innsikt i, og kan analysere og drøfte sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner, posisjoner, begreper, tenkemåter og problemstillinger relatert til forskning på aktuelt fagområde
 • dokumenterer evne til kritisk og selvstendig refleksjon omkring vitenskapsteoretiske problemstillinger
 • kan bidra til teori- og begrepsutvikling innenfor eget forskningsområde
 • kan vurdere og kritisk analysere teorier og forskningsresultater innenfor eget forskningsområde, og på et vitenskapelig grunnlag utfordre etablert kunnskap og praksis
 • kan diskutere vitenskapsteoretiske problemstillinger i eget avhandlingsarbeid i lys av kursinnholdet

Innhold

Aktuelt innhold:

 • Fenomenologi
 • Hermeneutikk
 • Kritisk teori
 • Grounded theory
 • Postmoderne perspektiver (bl.a. diskursteori, poststrukturalisme, dekonstruksjonisme og feministisk teori)
 • Det legges opp et obligatorisk pensum på 7-800 sider som dekker alle tema i emnet

Organisering

Undervisningen består av forelesninger, samt andre former for presentasjoner, diskusjoner og oppgaveløsninger. En vesentlig del av arbeidet foregår som selvstendige litteraturstudier.

Kandidaten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet i henhold til den progresjon som er fastsatt i studieplanen.

Arbeidskrav

Ingen særskilte arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Emnet dokumenteres ved et essay med et omfang på 7-8000 ord, ekskl. referanser og vedlegg. Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke-bestått, og fastsettes av en ekstern eller intern sensor.

Se egne retningslinjer for essayet under informasjon om opplæringsdelen på programmets interne nettside.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 15. sep. 2020 — Oppdatert: 14. aug. 2023