Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Diplom­stu­di­et i utøving

 • Fører til kvalifikasjon: Master i utøving
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år

Opptakskrav

Bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning med fordypning i minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. Ved opptaksprøvene må søkere dokumentere svært høyt utøvende nivå og særlige forutsetninger for solistisk eller kammermusikalsk virksomhet.

Kort beskrivelse av studiet

Diplomstudiet i utøving er en musikkfaglig utdanning på mastergradsnivå, som retter seg mot spesielt talentfulle musikere. Studiet er innrettet mot solistisk eller kammermusikalsk virksomhet. Ved innretning av studiet mot kammermusikalsk virksomhet forutsettes opptak til og gjennomføring av studiet i et fast, etablert ensemble. De som tas opp skal kunne presenteres som solist eller ensemble på et internasjonalt nivå etter to års studier.

Mål for studiet

Ved fullført diplomstudium i utøving er det forventet at kandidaten

 • viser kunstnerisk uttrykksevne og instrumentaltekniske ferdigheter på et internasjonalt nivå
 • realiserer og formidler sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • viser evne til å møte et musikkliv og en musikkbransje i forandring
 • gjennom musikerrollen kan bidra til nytenking og innovasjon
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i historie og samtid
 • kan på en kritisk reflektert måte artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

 • hovedområde (90 stp.)
 • støtteemner/valgemner (30 stp.)

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning og selvstendige studier i tilknytning til undervisningen.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

Les om fravær og permisjon (lovdata.no).

Studenter med orkesterinstrument som hovedinstrument kan tas opp til valgemnet [Orkesterpraksis], hvor det inngår praksis i det Norske kammerorkester (DNK) eller Oslo filharmoniske orkester (OFO). Emnet er på 15 studiepoeng og går over begge studieår. Strykere som ikke tas opp til DNK/OFO anbefales å velge gruppeledelse i NMHs symfoniorkester som valgemne.

For å beskrive omfanget av emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradseksamen utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

For diplomstudiet i utøving skal det være en studieleder som har et overordnet tilsyn med studieopplegget og progresjonen til studenten. I enkelte tilfeller kan det opprettes et lærerteam som ivaretar dette ansvaret. Studielederen/lærerteamet arrangerer to utviklingssamtaler med studenten, normalt i begynnelsen av andre semester og fjerde semester av studiet. Studentens mål og plan for studiet, studieprogresjon og tanker rundt yrkeslivet etter endt studium vil inngå som aktuelle temaer i samtalen. Det er utarbeidet en oversikt over tidspunkt for forventet gjennomføring av arbeidskrav og avsluttende vurdering.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng. Tittel på diplomarbeidet kommer også med på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 20. sep. 2022