Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­grads­stu­di­et i diri­ge­ring

 • Fører til kvalifikasjon: Master i dirigering
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende. I opptaksgrunnlaget må det inngå minimum 60 studiepoeng dirigeringsstudier eller tilsvarende kompetanse dokumentert ved opptaksprøver. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver.

Kort beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i dirigering er en toårig dirigentutdanning som utgjør til sammen 120 studiepoeng, og gir mulighet for spesialisering i enten orkester-/korpsledelse eller korledelse.

Gjennom studiet vil studenten møte krevende kunstneriske utfordringer slik at studenten etter endt utdanning skal kunne utøve dirigentyrket på et avansert nivå. I løpet av programmet skal studenten gjennomføre et masterarbeid, et selvstendig arbeid med fordypning i et selvvalgt tema/repertoarområde. Masterarbeidet skal bygge på en prosjektbeskrivelse. Praksis med øvingsensembler inngår som en sentral del av studiet.

Programmet er bygd opp slik at studenten i løpet av programmet opparbeider seg en samling av materiale som de kan sette sammen til en portefølje. Opptak av fremføringer, repertoaroversikt, beskrivelse av og refleksjoner rundt valgt spesialisering og egen musikerrolle, promoteringsmateriale (for eksempel CV, biografi, bilder, flyers), og så videre vil inngå i dette materialet.

Mål for studiet

Ved fullført mastergradsstudium i dirigering er det forventet at kandidaten

 • gjennom dirigentrollen realiserer og formidler sine kunstneriske intensjoner med en tydelig personlig profil
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer, og ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • viser evne til å møte et musikkliv og en musikkbransje i forandring
 • gjennom dirigentrollen kan bidra til nytenking og innovasjon
 • kan anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan analysere og drøfte musikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i historie og samtid
 • kan på en kritisk reflektert måte artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

 • hovedområde (90 stp.)
 • støtte- og valgemner (30 stp.)

Studentene velger fordypning i orkester-/korpsledelse eller korledelse. Etter søknad kan studenter med spesielle forutsetninger for det, få vektlegge orkester-/korpsledelse og korledelse tilnærmet likt. Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning, veiledning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen.

Mastergradsstudiet i dirigering vil ha få studenter, med varierende antall fra år til år. Gjennomføring av studiet vil være avhengig av samarbeid med ulike eksterne profesjonelle ensembler, noe som vil medføre at studieopplegget vil variere fra kull til kull.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradsprogram utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

For mastergradsstudiet i dirigering skal det være en studieleder som har et overordnet tilsyn med studieretningen samt studieopplegget og progresjonen til den enkelte student. I enkelte tilfeller kan det opprettes et lærerteam som ivaretar dette ansvaret. Studielederen/lærerteamet arrangerer to utviklingssamtaler med den enkelte student, normalt i begynnelsen av 2. semester og 4. semester av studiet. Studentens mål og plan for masterstudiet, studieprogresjon og tanker rundt yrkeslivet etter endt studium vil inngå som aktuelle temaer i samtalen. Det er utarbeidet en oversikt over tidspunkt for forventet gjennomføring av arbeidskrav og avsluttende vurdering.

Vedlegg 2: Oversikt over de ulike emnenes arbeidskrav og avsluttende vurdering.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Alle emner som tilhører studieprogrammet vises på vitnemålet, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2022