Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Dyre­nes musikk­his­to­rie

 • Gjennomføres: Ett semester, høst eller vår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Dyrenes musikkhistorie er en gjennomgang av forskjellige dyrearters musikalitet, og hvordan man kan la seg inspirere av dette til å tenke nytt om musikkens vesen. Faget inkorporerer verker fra Simon Løfflers forskningsprosjekt, Becoming Animal.

Studenten skal utvikle en større forståelse for lydlig og koreografisk kommunikasjon i naturen, som et verktøy til både kreativitet og et skjerpet øre mot verdens mangfoldighet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan dokumentere innsikt i grunnleggende trekk ved utvalgte dyrearters lydlige univers
 • kan bruke viten om dyrs musikalitet kreativt i sin kompositoriske eller utøvende praksis
 • kan tilegnet seg en forståelse for å spille eller skape musikk som er kroppslig fundert, heller enn å ta utgangspunkt i instrumentet

Innhold

Ved å beskjeftige seg med én spesifikk dyreart av gangen, og undersøke dennes kroppslige og lydlige univers, det miljø det ferdes i, samt når og hvordan det opptrer for andre dyr, søker vi å oppnå en større forståelse for musikalitet i naturen. Deretter bruker vi dyrets musikk som modell, ved å imitere det både lydlig og kroppslig, for å sette oss i dyrets sted.

Organisering

Emnet består av fire moduler som hver fokuserer på én dyreart. Hver modul vil gå over fire ganger, med følgende innhold:

 1. Et foredrag om en spesifikk dyreart, inklusiv kollektiv gehøranalyse og diskusjon.
 2. Gjennomgang av studentenes arbeid med å imitere dyrets musikk, enten på instrumentet eller kompositorisk. Studentene kan arbeide i grupper eller individuelt.
 3. Workshop som går over to ganger, hvor studentene vil spille utdrag fra et stykke musikk av Simon Løffler.

Arbeidskrav

For hver modul skal studentene gjøre tre arbeidskrav:

 1. Lytting, gehøranalyse og skriftlige refleksjoner á 500 ord.
 2. Instrumentale eller kompositoriske bidrag á 1 til 2 minutter, samt muntlig presentasjon.
 3. Innstudering av mindre forløp fra komposisjoner av Simon Løffler, ofte i gruppe á to.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Emnet gis kun i studieåret 2021–2022. Det gis derfor ikke ny vurdering i emnet.

Publisert: 19. mar. 2021 — Oppdatert: 7. apr. 2021