Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­ar­beid for barn og unge

  • Gjennomføres: to semestre, høst og vår.
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Emnet har et begrenset antall plasser. Aktuelle samarbeidspartnere er blant andre UngMusikk og TUP. Studentene skal levere inn en enkel prosjektskisse til valg@nmh.no. Opptak til emnet avgjøres etter en samtale med søkerne om prosjektskissene.

Emneansvarlige: Morten Halle og Brit Ågot Brøske

Kort om emnet

Valgemnet retter seg mot musikkarbeid med barn og unge gjennom UngMusikk samarbeidet i Viken og TUP (NMH sitt eget talentutviklingsprogram). Valgemnet knyttes til pågående samarbeid og ulikeprosjekter som NMH er delaktig i sammen med aktører i musikklivet utenfor NMH. I løpet av emnet vil studentene planlegge og gjennomføre et eget prosjekt sammen med de ulike involverte fagmiljøene, og prosjektene kan rette seg mot ulike områder som er aktuelle for elever ved UngMusikk og TUP.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan planlegge og gjennomføre et musikalsk prosjekt med en utvalgt gruppe elever
  • dokumenterer innsikt og kompetanse i kulturelt arbeid med den aktuelle målgruppen
  • kan reflektere over og formidle egne erfaringer med prosjektarbeidet.

Innhold

I Studentene kan søke enkeltvis eller i gruppe. Søknaden skal inneholde en prosjektskisse rettet inn mot en definert målgruppe. I forkant av søknadsfristen vil det foreligge informasjon om ulike mulige prosjekter og samarbeidspartnere som studentene kan innrette arbeidet sitt mot.

Emnet tar for seg ulike sider av og praktiske aspekter rundt gjennomføring av et prosjektarbeid med barn og unge.

Organisering

Forelesninger

Ved oppstart vil det bli gitt fire forelesninger i gruppe om prosjektarbeid og workshoparbeid. Alle studentene presenterer sine prosjektideer som godkjennes av emneansvarlig. Etter at prosjektarbeidet er gjennomført holdes det et seminar der studentene presenterer sine prosjekter for hverandre.

Observasjon/dialogmøte

Som et forarbeid til planlegging og gjennomføring av sitt eget prosjekt møter studentene sine målgrupper og samarbeidspartnere. Det avtales nærmere om møtet/møtene skal ha form av observasjon, ulike assistentoppgaver eller annen praktisk deltagelse.

Eget prosjekt

Studentenes egne prosjekter gjennomføres og dokumenteres.

Arbeidskrav

  1. Det er obligatorisk deltagelse i alle deler av emnet.
  2. Studenten skal holde en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter om prosjektet. Det skal inngå dokumentasjon i egnet format i presentasjonen (video/lyd/bilde).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet.

Ny vurdering

Ny vurdering i emnet er ikke mulig.

Publisert: 19. mar. 2021 — Oppdatert: 6. apr. 2022