Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Bachel­or­stu­di­et i utøving – klas­sisk

 • Fører til kvalifikasjon: Bachelor i utøving
 • Studiepoeng: 240 studiepoeng – heltidsstudium over fire år

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i utøving er en fireårig musikkfaglig utdanning som skal utdanne musikere på et profesjonelt nivå til ulike utøverroller i dagens musikkliv. Programmet har et omfang på til sammen 240 studiepoeng, og skal bidra til å utvikle dyktige og selvstendige musikere som tar ansvar for egen kunstnerisk og kreativ utvikling. Programmet er delt i tre sjangermessige spesialiseringer; klassisk musikk, folkemusikk og improvisert musikk/jazz.

Denne studieplanen gjelder for klassisk musikk, innbefattet samtidsmusikk, som sjangermessig spesialisering.

Mål for studiet

Ved fullført bachelorstudium i utøving er det forventet at kandidaten

 • kan realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå
 • tar ansvar for egen kunstnerisk og kreativ utvikling
 • viser bred forståelse av musikk som kunstart i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kan dokumentere og anvende relevant teoretisk og praktisk musikkunnskap
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre
 • kjenner til nyskaping, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og kan relatere dette til sitt arbeid
 • kan forholde seg til musikklivets og – bransjens krav og forventninger til en profesjonell musiker
 • kan kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger

Organisering

Programmet er organisert i to avdelinger, hver med to års varighet. I første avdeling arbeider studenten med grunnleggende musikerferdigheter innenfor et relativt fastlagt studieforløp. I studiets andre avdeling velger studenten ulike spesialiseringer gjennom et bredt tilbud av valgemner. Gjennom slike valg kan studenten enten velge å spesialisere seg videre innen deler av innholdet i den obligatoriske delen av programmet, eller velge nye emner og faglige spesialiseringer. Studenten kan for eksempel vektlegge samspill eller ulike epoker/stilarter. Studenten kan også velge alternative spesialiseringer, som ensembleledelse/dirigering, anvendt musikkteori, musikkteknologi eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). PPU gir formell lærerkompetanse. Opptak til valgemner kan være begrenset.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. En betydelig del av studentens arbeidstid vil måtte benyttes til individuell øving og forberedelse.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget på emnene i programmet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig bachelorstudium utgjør 240 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemål blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Avsluttende hovedinstrumenteksamen presenteres på vitnemålet med instrument, vurderingsuttrykk og studiepoeng. Ellers presenteres de forskjellige emneområdene samlet på vitnemålet med vurderingsuttrykket ”Bestått.”

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved NMH.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Enkelte emner i emnestrukturen går over to år, og da vises studiepoengfordelingen per år ved bruk av skråstrek.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 12. sep. 2022