Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Ph.d.-programmet i musikk­forsk­ning

 • Studiepoeng: 180 studiepoeng – heltidsstudium over tre år.

Opptakskrav

Opptakskrav er avlagt eksamen av høyere grad (mastergrad, hovedfag, diplomeksamen e.l.) med godt resultat, normalt innen det fagområdet man søker opptak til. Søkere med annen relevant høyere utdanning enn innenfor fagområdet man søker opptak til kan tas opp til utdanningen etter individuell vurdering av doktorgradsutvalget (DRU).

Søkere som ønsker å gjennomføre et prosjekt der egen utøving inngår må dokumentere utøvende nivå og redegjøre for den utøvende komponentens plass i prosjektet.

Normalt vil søknad om opptak til programmet og søknad om stipendiatstilling være to sider av samme sak. Etter individuell vurdering er det imidlertid mulig å ta opp personer til ph.d.-programmet med annen finansiering enn gjennom stipendiatstilling ved NMH. Uansett finansieringskilde er det en forutsetning at den som tas opp er funnet kvalifisert etter en sakkyndig vurdering i tråd med §5 i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole.

Kort beskrivelse av studiet

NMHs doktorgradsprogram er en treårig utdanning med et omfang på 180 studiepoeng med mulighet for fordypning innenfor følgende fagområder:

 1. Historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger («oppføringspraksis»).
 2. Musikkpedagogikk.
 3. Musikkterapi.

Studiet består av en opplæringsdel på 40 studiepoeng (blant annet vitenskapsteori, forskningsmetode og etikk) og et forskningsprosjekt med et omfang på 140 studiepoeng som skal munne ut i en avhandling. Bestått opplæringsdel er en forutsetning for å kunne få levere avhandlingen til avsluttende vurdering. Undervisningsspråket er primært norsk/svensk/dansk. Også undervisning på engelsk kan forekomme. Avhandlingen kan skrives på skandinavisk eller engelsk.

Det forutsettes at studenter/stipendiater på ph.d.-programmet har tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne delta og bidra i obligatorisk undervisning og i obligatoriske aktiviteter som ansatt (for de som har stipendiatstilling). Intern informasjon i institusjonen foregår på norsk.

Studiet reguleres av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole – heretter kalt «forskriften» (lovdata.no).

Mål for studiet

Kunnskap

Ved fullført doktorgradsstudium er det forventet at kandidaten

 • gjennom eget forskningsarbeid har gitt et vesentlig bidrag til utvikling av ny kunnskap av betydning for programmets fagområder som ph.d.-programmet omfatter
 • kan bidra til utvikling av kunnskap, teori og metoder innenfor fagområdet
 • dokumenterer omfattende systematisk kunnskap på høyeste internasjonale nivå innenfor forskningsområdet
 • har systematisk kunnskap om og kan vurdere metodebruk, forskningsdesign og sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner som grunnlag for forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter

Ved fullført doktorgradsstudium er det forventet at kandidaten

 • kan formulere, designe, igangsette og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan vurdere og kritisk analysere teorier og metoder innenfor fagområdet og på et vitenskapelig grunnlag utfordre etablert kunnskap og praksis

Generell kompetanse

Ved fullført doktorgradsstudium er det forventet at kandidaten

 • kan gjennomføre forskning med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet
 • kan formidle forskningsresultater gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler og delta i faglige diskusjoner nasjonalt og internasjonalt
 • kan formidle forskning til ulike brukergrupper og bidra til å utbre forståelse for bruk av vitenskapelige metoder og resultater innenfor musikkfeltet

Organisering

Doktorgradsutdanningen er organisert som et heltidsstudium over tre år og består av en opplæringsdel på 40 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid på 140 studiepoeng. I opplæringsdelen inngår kurs i vitenskapsteori, metode, etikk, fagspesifikt kurs og forskningsformidling.

Studiet er organisert med forelesninger, veiledning, selvstendig arbeid og aktiv deltakelse i det semestervise forskerforum. Undervisningen ved NMH er i hovedsak ikke obligatorisk. Av hensyn til kursenes egenart er det imidlertid obligatorisk deltagelse i innføringskurset og ved alle forskerforum (del av emnet Tekst- og formidlingsforum) i avtaleperioden.

Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer arbeidskrav.

For å beskrive omfanget av emnene i ph.d.-programmet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

Alle emner i ph.d.-programmet vurderes med bestått/ ikke bestått.

Vitnemålet blir utstedt når kandidaten har bestått emnene som til sammen oppfyller kravene til en ph.d.-grad. Tittel på avhandlingen presenteres på vitnemålet.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emneoversikt

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. jun. 2024