Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gehør, teori og arran­ge­ring III

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle ferdighetene opparbeidet i Gehør, teori og arrangering II. Emnets temaer fokuserer på et auditivt helhetsaspekt innen området gehørtrening og komponering og arrangering. Arbeidet med emnet tar sikte på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Emnet er tett knyttet til aktiviteter i hovedinstrument.

Emnet bygger på Gehør, teori og arrangering II (JZTEO11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke gehøret aktivt i analytisk og skapende arbeid med musikk
 • har kunnskap om ulike relevante stilarter og teknikker
 • kan arrangere og komponere materiale av forskjellig karakter

Innhold

Innholdet i emnet omfatter

 • eksempler fra jazzhistorien, andre typer rytmisk musikk, samtidsmusikk til videre bearbeiding
 • melodi – med transkripsjon av improvisasjoner, enkeltstemmer og komposisjoner/arrangementer, modalitet, kromatikk, andre former
 • harmonikk – med funksjonsharmonikk, modalharmonikk, blandingsformer, utvidet og fri tonalitet
 • rytme – med taktarter, kombinasjoner, polyrytmikk, polyrytmikk i flere lag, syklisk rytmisk tenkning m.m.
 • ”time” - som tidsbegrep, ulike tidsavstander til metronomisk time, jevn time, accelerando/ritardando, time-dynamikk m.m.
 • innføring i utvalgte, relevante komposisjoner og arrangementer og analyse av disse
 • arbeid med eget materiale (gis økende vekt og prioritering i løpet av studieforløpet)

Det vil bli benyttet varierte arbeidsformer, som for eksempel

 • lytting, memorering og imitasjon
 • auditiv analyse
 • vokal/rytmisk improvisasjon
 • transkripsjon, auditivt og skriftlig
 • prima vista, både improvisatorisk og tilknyttet et skriftelig materiale
 • teknikker for overføring av auditivt materiale til instrumentet, med vekt på improvisasjonsproblematikk
 • gehørbasert komponering og arrangering

Studenten skal arbeide med ulike typer materiale for ulike typer ensembler, både når det gjelder instrumentsammensetning og størrelse. De enkelte prosjektene som definerer innholdet i emnet skal, så langt mulig, til sammen dekke et tilfredsstillende utvalg av relevante stilarter og komposisjonsteknikker. Studentene skal gis muligheter til fordypning innenfor selvvalgte områder.

Organisering

Undervisningen gis i gruppe, periodisk i tilknytning til gjennomføringen av prosjektensemblene – og omfatter arbeidsformer som forelesninger, praktisk veiledning og skriftlig arbeid. Den delen av emnet som eventuelt knyttes opp mot arbeidet i prosjektensemblene skal gis særlig vekt.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Innleveringer

Studenten skal gjennomføre fire praktisk-muntlige og/eller skriftlige oppgaver til frist gitt av faglærer. Oppgavene har sammenheng med arbeidet som til enhver tid foregår i undervisningen og har som funksjon å utvikle metodisk innsikt, kunnskaper og ferdigheter i emnet.

Frist: Innen 15. mai skal oppgavene være godkjent av faglærer

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten ta emnet på nytt

Brukes på disse studieprogrammene