Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gehør, teori og arran­ge­ring IV

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle ferdighetene opparbeidet i Gehør, teori og arrangering III. Emnets temaer fokuserer på et auditivt helhetsaspekt innen området gehørtrening og komponering og arrangering. Arbeidet med emnet tar sikte på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Emnet er tett knyttet til aktiviteter i hovedinstrument.

Emnet bygger på Gehør, teori og arrangering III (JZTEO20).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke gehøret og praktisk/teoretiske ferdigheter og kunnskaper på en aktiv og hensiktsmessig måte i arbeidet med å realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner

Innhold

Innholdet i emnet omfatter

 • arbeid med eget materiale (gis økende vekt og prioritering i løpet av studieforløpet)
 • melodi – med transkripsjon av improvisasjoner, enkeltstemmer og komposisjoner/arrangementer, modalitet, kromatikk, andre former
 • harmonikk – med funksjonsharmonikk, modalharmonikk, blandingsformer, utvidet og fri tonalitet
 • rytme – med taktarter, kombinasjoner, polyrytmikk, polyrytmikk i flere lag, syklisk rytmisk tenkning m.m.
 • ”time” - som tidsbegrep, ulike tidsavstander til metronomisk time, jevn time, accelerando/ritardando, time-dynamikk m.m.
 • innføring i utvalgte, relevante komposisjoner og arrangementer og analyse av disse. Eksemplene skal hentes fra betydelige komponister og arrangører innen improvisasjons-/jazz-idiomet, samt fra komponister innen andre sjangere som har hatt og har stor innflytelse på improvisert musikk og jazz generelt.
 • arrangering og bearbeiding av et bredt utvalg av gitt materiale

Det vil bli benyttet varierte arbeidsformer, som for eksempel

 • lytting, memorering og imitasjon
 • auditiv analyse
 • vokal/rytmisk improvisasjon
 • transkripsjon, auditivt og skriftlig
 • prima vista, både improvisatorisk og tilknyttet et skriftelig materiale
 • teknikker for overføring av auditivt materiale til instrumentet, med vekt på improvisasjonsproblematikk
 • gehørbasert komponering og arrangering

Studenten skal arbeide med ulike typer materiale for ulike typer ensembler, både når det gjelder instrumentsammensetning og størrelse. De enkelte prosjektene som definerer innholdet i emnet skal, så langt mulig, til sammen dekke et tilfredsstillende utvalg av relevante stilarter og komposisjonsteknikker. Studentene skal gis muligheter til fordypning innenfor selvvalgte områder.

Organisering

Undervisningen gis i gruppe, periodisk i tilknytning til gjennomføringen av prosjektensemblene, - og omfatter arbeidsformer som forelesninger, praktisk veiledning og skriftlig arbeid. Den delen av emnet som evt. knyttes opp mot arbeidet i prosjektensemblene skal gis særlig vekt.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Obligatoriske oppgaver

Studenten får både praktisk/muntlige og skriftlige oppgaver som hjemmearbeid. Oppgavene har sammenheng med arbeidet som til enhver tid foregår i undervisningen. Oppgavene har som funksjon å utvikle metodisk innsikt, kunnskaper og ferdigheter i emnet. Et definert antall oppgaver må være innlevert og godkjent av faglærer før gjennomføring av intern prøve.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en prosjektrapport og praktisk/muntlig eksamen. Ved fastsetting av avsluttende vurdering i emnet, vurderes de to delene samlet. Hver del av eksamen skal telle likt. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Prosjektrapport

Studenten skal levere en prosjektrapport der han/hun konsentrerer seg om konkrete teoretiske temaer knyttet til gjennomføringen av ett av prosjektene. Dette arbeidet kan for eksempel være å utarbeide et foredrag, framstille et notemateriale, lydopptak/miks eller lignende. Krav til prosjektrapportenes innhold og omfang blir spesifisert nærmere i årsplanen.

Frist: Innen 1. desember leveres prosjektrapporten til eksamenskontoret i to eksemplarer

Praktisk/muntlig eksamen

Studenten får i oppgave å komponere og arrangere musikk for en gitt besetning som skal gjennomføres innen en uke. Hjemmeoppgaven innstuderes muntlig i løpet av en 45 minutters eksamen.

Tid for utlevering av hjemmeoppgaven fastsattes av høgskolen.

Omfang: 45 minutter.

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Brukes på disse studieprogrammene