Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Videre­ut­dan­ning i ensem­ble­le­del­se I

Opptakskrav

Høyere musikkutdanning på minimum 120 studiepoeng og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Gjennom arbeid med studiet skal studenten utvikle sin personlige, sosiale og faglige kompetanse for å kvalifisere seg til arbeid med ulike ensembler i amatørmusikklivet.

I studiet inngår arbeid med dirigeringsteknikk, prøvemetodikk, partiturstudier, praktisk gehørtrening og instrumentkunnskap.

Mål for studiet

Ved fullført studium er det forventet at studenten

  • viser en god og hensiktsmessig dirigeringsteknikk
  • behersker metoder for egenstudering av partiturer og praktisk prøvegjennomføring
  • viser evne til kommunikasjon og samarbeid
  • viser relevante kunnskaper og ferdigheter i gehør og instrumentering

Organisering

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Grunnen til dette er at undervisningen i seg selv gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

Les om fravær og permisjon (lovdata.no).

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års deltids studieinnsats tilsvarer 30 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vedlegg 1: Veiledende undervisningsmengde og organisering (PDF-dokument på gamle nmh.no).

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel Vi i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emnet som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.