Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Års­stu­di­um i kirke­mu­sikk II

  • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon.
  • Studiepoeng: 60 studiepoeng – heltidsstudium over ett år / deltidsstudium over to år.

Opptakskrav

Bachelorgrad i utøvende musikk og bestått opptaksprøve.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er et kirkemusikalsk grunnstudium. Studiet er beregnet på kandidater som allerede har en musikkutdanning med godt utøvende nivå og som ønsker å kvalifisere for tjeneste som kirkemusiker i Den norske kirke (kirken.no).

Studiet kan gis som deltidsstudium over to år. Deler av studiet kan også tas som valgenhet i kandidatstudiets 2. avdeling for studenter med tasteinstrument som hovedinstrument.

Mål for studiet

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som setter ham/henne i stand til å fungere som organist/kantor i Den norske kirke eller andre kirkesamfunn.

Organisering

Det faglige innholdet i studiet er organisert i

  • utøvende emner
  • kirkemusikkfag
  • fordypningsemne

Som fordypningsemne velger studenten ett av fire emner.

Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier. Studiet krever at studentene er aktive og deltakende i lærings­prosessen, og at de har evne til samarbeid.

Undervisningen ved musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. I deler av studiet kan ikke selvstendige studier erstatte den undervisning som gis. Undervisningens kvalitet er i høy grad avhengig av den samlede ressurs som studentgruppen utgjør.

Les om fravær og permisjon (lovdata.no).

For å beskrive omfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27–30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. sep. 2022