Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Ana­ly­se II

Kort om emnet

I emnet behandles analyse i vid forstand som musikkteoretisk metode innenfor ulike musikalske sjangere, i samtidsmusikk og i forskjellige historiske og estetiske kontekster. Analysens auditive og interpretatoriske aspekter skal være retningsgivende for undervisningen. Det kan tas hensyn til studentenes fordypningsområder når innholdet i emnet utformes.

Emnet gis som felles, ukentlige seminarer for studentene i første og andre studieår (hhv. TEAN70 Analyse I og TEAN71 Analyse II), og er slik et samlende forum for alle studenter på mastergradsstudiet i musikkteori.

Emnets andre semester er også et presentasjonsforum for studentenes masterarbeider.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • Kan beskrive og reflektert diskutere sammenhengen mellom analyse og interpretasjon
  • Kan anvende og kommunisere analytiske strategier i relasjon til musikalsk utøving
  • Kan reflektere selvstendig over estetiske problemstillinger i musikalsk analyse innenfor ulike sjangere
  • Kan relatere analytiske metoder til historie og estetikk og anvende dem i selvstendig arbeid
  • Har inngående kunnskap om analytisk litteratur, både historisk og samtidig
  • Kan formidle analytisk kunnskap til utøvere, spesialister og til samfunnet generelt, både muntlig og skriftlig

Innhold

Emnet behandler ulike analytiske metoder og tradisjoner, for eksempel auditiv analyse, retorisk analyse, Schenker-analyse,”Neue Formenlehre”, analysemetoder for folkemusikk og jazz og ulike harmoniske analysemetoder.

Organisering

Emnet er organisert i tematiske moduler med forelesninger, studentpresentasjoner, litteraturstudier og praktisk analysearbeid. Det kan også arrangeres enkeltstående seminarer. I tilknytning til modulene legges det normalt opp et fellespensum på 250-500 sider per semester. Pensumliste skal foreligge ved semesterstart. I tillegg arbeider studenten selvstendig med analyse- og refleksjonsoppgaver.

Modulene er felles for TEAN70 Analyse I og TEAN71 Analyse II. Årsplan for emnet vil foreligge ved semesterstart.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Deltakelse i undervisningen

Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20% medfører at studenten ikke består emnet.

2. Semesteroppgave

En større analyseoppgave over et gitt emne gis i kursets første semester. Oppgavens innhold kan være knyttet til studentens masterarbeid. Tid for utlevering fastsettes av faglærer i emnet.

  • Omfang: ca. 3000 ord

Frist: 1. desember i studiets 3. semester.

Dersom studenten er på utveksling i studiets 3. semester kan semesteroppgaven erstattes av et tilsvarende arbeidskrav ved vertsinstitusjonen. Overenskomst om oppgavens art og hvordan den skal fremlegges avtales skriftlig mellom studenten og faglærer i emnet.

3. Muntlig presentasjon av masterarbeidet

I studiets 4. semester skal studenten to ganger presentere og diskutere sitt pågående masterarbeid. Studenten skal produsere tekstmateriale som deles ut til medstudenter og lærer i forkant av presentasjonene. Tidspunkter for presentasjonene skal fremgå av emnets årsplan.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Brukes på disse studieprogrammene