Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Barok­kens orna­men­tikk og impro­vi­sa­sjon

 • Emnetype: Valgemne.
 • Emnenivå: Bachelor/master.
 • Gjennomføres: Ett semester, høst.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet gir praktisk og teoretisk innføring i ornamentikk og improvisasjon i musikk fra 16- og 1700-tallet. Kjennskap til historiske kilder som b.la. lærebøkene til J,J, Quantz, C.Ph.E. Bach og L. Mozart danner grunnlaget for studentenes egen musikkutøvelse. Repertoar og pensum er avhengig av deltakernes fokusområder. Emnet er åpent for alle instrumentalister og sangere.

Faglærer i emnet: Hans Olav Gorset.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer kunnskap om et utvalg historiske kilder og lærebøker fra 1600 til 1800
 • har oversikt over de vanligste former for improvisasjon
 • viser elementære kunnskaper om ornamentikk i ulike stilarter i musikk fra barokk og klassisisme
 • forstår og tolker ornamenttegn
 • viser elementære ferdigheter i å utsmykke langsomme satser og repriser

Innhold

Aktuelle temaer som vil bli belyst gjennom teori og praksis:

 • Metodiske tilnærminger til improvisasjonsferdigheter.
 • Akkordrekker, bassganger og melodiske fraser som brukes som utgangspunkt for improvisasjon.
 • Nasjonale stiler og hvordan de uttrykkes gjennom ornamentikken.
 • Ornamenttabeller av Purcell, Bach, Couperin og andre.

Organisering

Emnet undervises med en dobbelttime hver uke gjennom ett semester. Hovedvekten er på praksis, hvor samspill og solospill med og uten akkompagnatør står i sentrum. I tillegg kommer lytting, diskusjon, forelesninger og studentpresentasjoner.

Arbeidskrav

 • Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 • Studenten skal holde én til to korte innledninger til utvalgte temaer i løpet av kurset.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021