Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Digi­tal kom­pe­tan­se for musikk­pe­da­go­ger

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet bygger på emnet Digital kompetanse for musikere (DIG10). Gjennom arbeid med emnet erverver studenten kunnskap om bruk av musikkteknologi og IKT i musikkpedagogiske sammenhenger, og oppøver et bevisst forhold til teknologiens rolle i dagens og morgendagens musikksamfunn.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan velge ut, samt anvende hensiktsmessige digitale verktøy i ulike undervisningssituasjoner
 • kan kritisk vurdere teknologiens rolle i en musikkpedagogisk kontekst

Innhold

Arbeidet med emnet vil inneholde

 • nettbrett, smarttelefon og annen IKT i allmenn musikkundervisning
 • produksjon og didaktisk anvendelse av instruksjonsvideo
 • videokonferanseverktøy i instrumentalundervisning
 • kommunikasjon mellom lærer og elev via IKT, både i online- og ansikt-til-ansiktundervisning.
 • musikkproduksjon i lydstudio
 • planlegging
 • innspilling lag-på-lag
 • klikk/metronom og guidetrack(s)
 • signalgang – mikrofoner og monitoring
 • valg og bruk av mikrofoner
 • kvantisering og intonasjonskorreksjon
 • tonekontroll, kompresjon og romklang
 • miks og mastering
 • konsertlyd
 • Live Electronics – Laptoporkester, looping og lydprosessering
 • drøfting av teknologiens rolle i musikkpedagogisk virksomhet. SAMR-modellen og TPACK framework.

Organisering

Undervisningen gis som videoforelesninger på nett, workshops og veiledet gruppearbeid i skolens musikkteknologilab og lydstudioer.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltakelse

Det er obligatorisk deltakelse ved workshops og veiledet gruppeundervisning. Tidspunkt for disse spesifiseres i semesterplanen.

2. Arbeidsmappe

Studenten skal levere følgende oppgaver i løpet av emnet:

 1. Apps for musikkundervisning.
 2. Musikkskaping med nettbrett og annen IKT.
 3. Undervisningsvideo.
 4. Onlineundervisning.
 5. Komposisjon for smarttelefonorkester.
 6. Teknologi i undervisningen i lys av SAMR-modellen.
 7. Musikkproduksjon – Soundcloud.
 8. Musikkproduksjon – Nedmiks i fullkvalitet.
 9. Musikkproduksjon - Blogg.
 10. Undervisning i musikkproduksjon.

Frist: Besvarelser må leveres innen frist gitt av faglærer, normalt én uke etter at oppgaven er gitt, for å bli godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent av faglærer senest 30. mai i emnets andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentenes faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021