Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Diri­ge­rings­tek­nikk og reper­toar-/par­ti­tur­stu­di­er I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i dirigering.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende kunnskap for å utøve dirigentyrket.

Emnet etterfølges av Dirigeringsteknikk og repertoar-/partiturstudier II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har grunnleggende formidlingsevne, partiturkunnskap og dirigentteknikk
 • kan interpretere musikk for ulike ensembler og i ulike stilarter
 • kan jobbe målrettet over tid
 • har opparbeidet kunnskap om prøvemetodikk for ulike ensembler
 • kan reflektere rundt interpretasjon av verk fra ulike perioder og stilarter
 • har kjennskap til sentrale verk for ulike ensembler fra ulike perioder
 • har innsikt i instrumentasjons- og orkestreringsteknikker

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt sammensatt repertoar som mulig. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med

 • innstudering og fortolking av verk fra ulike epoker
 • tekniske øvelser
 • studier og analyse av partitur
 • innstuderingsmetoder
 • instrumental-/vokalmetodikk
 • interpretasjon og formidling
 • trening i å dirigere ulike ensembler
 • prestasjonsforberedelse
 • evaluering av opptak på video/DVD av egne prestasjoner
 • studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Dirigering av ulike øvingsensembler og studentens selvstendig arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) står helt sentralt. Det faglige innholdet i emnet vil avhenge av hvilken spesialisering studenten har valgt.

Dirigeringsteknikk og repertoar-/partiturstudier:

 • Individuell undervisning, klassetimer, forelesninger, seminarer, prosjekter og kollokvier.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Levere rapport signert av hovedlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på 30 minutter (maksimum 35 minutter)
 • oversikt over innstudert repertoar innen ulike stilarter(minimum 120 minutter), minst ett verk skal være med solist
 • oversikt over dirigeringspraksis med øvingsensembler (minimum 8 prosjekter med ulike ensembler)
 • oversikt over aktiv dirigering ved eventuelle eksterne og interne prosjekter
 • oversikt over deltakelse på interne og eksterne seminarer
 • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten digitalt til eksamenskontoret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt en er studentens hovedlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Deler av konserten kan presenteres i et annet formet (dvd). Student og hovedlærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedlærer.

Omfang: Studenten dirigerer et program på ca. 30 minutter (maksimum 35 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 21. sep. 2021