Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Fag­lig for­dyp­ning

 • Emnetype: Hovedområde
 • Gjennomføres: 1. studieår, 2. semester og 2. studieår, 1. semester
 • Avsluttende vurdering: Eksamensoppgave
 • Forhåndskrav: Opptak til master i filmmusikkomposisjon
 • Undervisningsspråk: Norsk

Kort om emnet

I semester 2 (og 3 for NMH-studenter) gjennomfører studentene et undersøkelses/ forskningsprosjekt innen sitt eget fagområde, heretter kalt fordypningsprosjektet.

Tema for prosjektet vil variere for de forskjellige spesialiseringene, men et absolutt krav er at det har relevans for fagområdet, er av undersøkende karakter og er gjennomførbart innenfor gitte tidsmessige- og økonomiske rammer.

Ansvarlig for emnet: Den norske filmskole.

All tekst i emnebeskrivelsen er hentet fra studieplan for master i seriell fortelling 2020-2022 (lenke ikke lenger tilgjengelig). Rekkefølgen på teksten er noe endret.

Innhold og organisering

Arbeidet skal vise faglig integritet, intellektuell modenhet og analytisk styrke. Hensikten er at fordypningsprosjektet legger det faglige og kunstneriske grunnlaget for, eller utforsker, en spesifikk del av masteroppgaven.

Økonomi

Skolen bidrar med en fast sum for hver student. Det skal leveres budsjett og framdriftsplan for hvert prosjekt som skal godkjennes av faglærer og undervisningsleder.

Problemstilling

Fordypningsprosjektet må ha en klar problemstilling. Ved å benytte veiledere med spisskompetanse innen det aktuelle fagområdet, vil studenten kunne bearbeide og fordype sin kunstfaglige identitet og egenart. Faglærer og student vil sammen legge en plan for gjennomføringen av fordypningsprosjektet.

Komposisjonsstudenter

Komposisjonsstudenter fra NMH som tar deler av sitt masterstudie på DNF, tar hele sitt faglige fordypningsprosjekt på filmskolen. For komposisjonsstudentens del er det avgjørende at tema for prosjektet skal ha relevans for studentens musikalske utvikling. Komposisjonsstudenten skal formulere sin egen problemstilling som utforskes i løpet av prosjektet. Når studenten har fått godkjent sitt prosjekt, vil faglærer i samarbeid med studenten og studentens hovedveileder velge en biveileder for fordypningen. For komposisjonsstudenter strekker emnet seg inn i 3. semester.

Internasjonalisering

Det gis muligheter for at deler av prosjektet kan gjøres ved andre
skoler og/eller institusjoner i utlandet.

Skolen oppfordrer ellers til tverrfaglig samarbeid i gjennomføringen av fordypningsprosjektene. Emnet fyller 16 uker.

Undervisnings og læringsformer

Arbeidet i emnet for komposisjonsstudenter vil bestå av selvstendig arbeid, research og veiledning. Det kan også inngå lærerstyrt undervisning og studieturer knyttet til prosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om betydningen av kunstnerisk uttrykkskompetanse og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan formulere, dokumentere og reflektere over kunnskapen som er framkommet gjennom hans/hennes prosjektarbeid og evner å formidle dette til andre.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan benytte sine nye kunnskaper til å utvikle og bearbeide sitt eget kunstneriske ståsted
 • kan arbeide på høyt profesjonelt nivå i samhandlingen med andre kunstnerisk (og strategisk/teknisk) involverte i lignende prosjekter av undersøkende natur

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

Kandidaten

 • kan prosjektere, utvikle og formidle undersøkelsesprosjekter på høyt nivå, noe som bidrar til å berike og utvikle kandidatens eget fagområde innen TV, film og den audiovisuelle bransjen generelt.
 • kan planlegge og gjennomføre oppgaver og oppdrag knyttet til større oppgaver innen eget fagfelt og evner å kommunisere komplekse saksforhold og sammenhenger på en slik måte at andre forstår og kan identifisere seg med de beskrivelser som gis og de løsninger som velges, og på denne måten bidra til å omforme teori til god praksis
 • kan bidra til utvikling og fornyelse av norsk/nordisk film og serieformater, uavhengig av valgt distribusjon og plattform

Avsluttende vurdering

Eksamen

Fordypningsprosjektet eksamineres i slutten av semesteret av faglærer og minimum én ekstern sensor med inngående kunnskap om film og seriell produksjon, eller annet kunstfaglig ståsted relevant for den enkelte students prosjekt. Oppgaven eksamineres som et individuelt arbeid hvor også relevans for masteroppgaven kan være blant vurderingskriteriene.

Kandidaten er selv ansvarlig for presentasjonsform overfor sensorene. I tillegg til framlegging av oppgaven skal det leveres et skriftlig refleksjonsarbeid omkring prosessen og resultatet.

Studentens presentasjon og forsvar av sin oppgave vurderes med bestått/ikke bestått.

Bestått eksamen gir 30 studiepoeng.

Ny vurdering

Dersom oppgaven er vurdert til ikke bestått, kan omarbeidet oppgave leveres til sensur på nytt én gang, til avtalt tidspunkt.

Publisert: 9. des. 2021 — Oppdatert: 10. jul. 2023