Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Fel­les­fag­lig kunst­ne­risk for­ank­ring

  • Emnetype: Støtteemne
  • Gjennomføres: 1. studieår, 1. semester
  • Avsluttende vurdering: Skriftlig/muntlig eksamen
  • Forhåndskrav: Opptak til master i filmmusikkomposisjon
  • Undervisningsspråk: Norsk

Kort om emnet

Denne delen er felles for alle spesialiseringer på master i seriell fortelling og fyller hele det første semesteret. Undervisningen skjer i form av faste obligatoriske mandagsklasser samt undersøkelser og praktiske øvelser i team. Emnet skal utfordre og fordype studentenes kunnskap om og relasjon til serielle formater, satt i en samfunnsmessig, kultur- og kunsthistorisk kontekst.

Emnet består av fire moduler. Innen hver av modulene ligger det tverrfaglige workshops og øvelser.

Studentene har tilgang på felles forelesningsrom, opptaksstudio, en Black Box, HD-kameraer, VR-utstyr, klippesuiter, lydsuiter og flere grupperom til gjennomføring av både det teoretiske og det praktiske.

Mandager er avsatt til fellesundervisning. Denne fellesundervisningen er tverrfaglig og obligatorisk for alle, uansett spesialisering.

Ansvarlig for emnet: Den norske filmskole.

All tekst i emnebeskrivelsen er hentet fra studieplan for master i seriell fortelling 2020-2022 (lenke ikke lenger tilgjengelig). Rekkefølgen på teksten er noe endret.

Enkeltmoduler

Modul 1: Kreative prosesser

Introduksjonsmodul med kurs i kreative prosesser.

Gjennom forelesninger, individuelle og tverrfaglige øvelser undersøkes seriell dramaturgi, fortellerstandpunkt og forståelse/ bestemmelse /styring av publikums opplevelser og karakter-utvikling.

Dokumentarstudentene undersøker ”Det personlige billedspråk”, "Klipp", "Karakteren/ Stedet". Introduksjoner med oppfølgende øvelser.

Modul 2: Visuelt konsept

Denne modulen består av flere forelesninger kombinert med tverrfaglige øvelser. I forkant av øvelsene ligger inspirasjonsforedrag og workshops om visuell konseptutvikling og dypdykk i karakterutvikling.

Modul 3: Seriell dramaturgi og karakterutvikling

Denne modulen består av flere forelesninger og inspirasjonsforedrag kombinert med semesterets lengste praktiske fellesøvelse. Studentene skal, i egne fagfunksjoner, bidra i samarbeid med de øvrige studentene til skape ideer, utvikle konsepter og gjennomføre den praktiske delen av øvelsen.

Modul 4: Mål og visjon

Studentene skal fordype seg i hva det innebærer å skape en kreativ visjon for eget kunstnerisk virke. Denne modulen innebærer en første kritisk gjennomgang av studentenes planer og ideer til fordypningsprosjektet i semester 2.

Fellesmandager

Om kunstfilosofi, kunsthistorie, seriell fortelling, TV-mediet i et historisk perspektiv, SoMe, estetiske og etiske problemstillinger i film og TV.

Forelesninger og workshops med øvelser.

Stikkord: Fra sansing til uttrykk. Forelesninger og mindre workshops.

Fellesdelen – læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

  • har inngående kunnskap om fortellertradisjoner og estetikk i TV og film, både i et fortellende og kunstfaglig perspektiv
  • har avansert kunnskap om grunnleggende teorier innenfor filmanalyse, dramaturgi, kunstfilosofi, etikk og visuell estetikk som kan bidra til å forklare og belyse den kontekst ens kunstneriske arbeid inngår i, men også i en bredere samfunnsmessig betydning
  • har spesielt stor kunnskap om grunnleggende kjennetegn ved TV- og filmmediet og det serielle formatet
  • har inngående kunnskap om andre nyere audiovisuelle medier og de muligheter digital teknologi gir for å holde seg oppdatert innen eget og andres fagområder
  • har avansert kunnskap om milepæler i utviklingen av nye medier, samt en nødvendig kjennskap til det historiske bakteppet for filmens og serieformatets utvikling, både teknologisk og sosialt

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan benytte sine nye kunnskaper til å utvikle sitt eget kunstneriske ståsted
  • kan forholde seg kritisk til en problemstilling i en gitt kontekst og vurdere ulike og varierte løsninger og på den måten se hvordan ulike løsninger vil kunne fungere i forhold til mål og målgruppe og presentere dette for andre
  • kan forholde seg kritisk til og evner å endre egen praksis så vel som utvide sin egen fagforståelse, ut fra tilbakemeldinger på kreative løsninger og refleksjoner rundt disse
  • kan møte krevende kunstneriske og/eller strategiske utfordringer og kan analysere og agere i forhold til yrkesetiske utfordringer

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

Kandidaten

  • kan gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid innen eget fagfelt og evner å forholde seg kritisk til dette
  • kan vurdere etiske prinsipper opp mot de valg og metoder som benyttes i gjennomføringen av eget arbeid
  • kan ivareta transparens i eget arbeid og på den måten opprettholde en åpen og redelig kommunikasjon med medarbeidere/kollegaer

Avsluttende vurdering

Eksamen

Emnet eksamineres med en skriftlig/muntlig evaluering. Sensorer er faglærerne og en ekstern sensor, felles for alle spesialiseringer.

Publisert: 9. des. 2021 — Oppdatert: 10. jul. 2023