Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Folke­mu­sikk

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg en musikkteoretisk innsikt i norsk folkemusikk, og praktiske gehør- og arrangeringsferdigheter innenfor sjangeren.

Det vil bli fokusert på tonalitet og intonasjonsforståelse, transkripsjon, rytmikk/rytmeforståelse, slåttetyper/takttyper, to-/trestemmig melodiføring på hardingfele, felestiller/scordatura, ulike samspillformer og arrangering. I tillegg vil forholdet mellom folkemusikk og kunstmusikk bli tematisert.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan bruke gehøret aktivt i arbeid med folkemusikk
  • har kunnskap om anvendelse av ulike musikalske prinsipper i folkemusikk
  • har kunnskap om musikalsk struktur og tonalitet, og kan analysere og transkribere folkemusikk
  • har kjennskap til arrangerings- og instrumenteringsteknikker for ulike typer folkemusikalske uttrykk

Innhold

Lærestoffet vil være hentet fra norsk folkemusikk, og forsking innenfor feltet. I emnet vil det jobbes både teoretisk og gehørbasert, blant annet med transkripsjon, analyse og arrangering. Innføring i musikalske særtrekk (for eksempel asymmetri, tonalitetsforståelse og variasjonsformer) er sentralt.

Organisering

Undervisningen gis normalt som en kombinasjon av seminarer og forelesninger. Kurset gjennomføres normalt i vårsemesteret.
Det stilles store krav til studentens arbeid mellom timene.

Arbeidskrav

  1. Studenten skal gjennomføre to praktisk-muntlige oppgaver i teori/gehørtrening.
  2. Studenten skal ved slutten av semesteret levere en mappe som inneholder minimum to analyser og to transkripsjoner e.l. av materiale som er gjennomgått i emnet.
  3. Studenten skal levere et refleksjonsnotat på 2000–3000 ord om musikalske prinsipper i norsk folkemusikk.

Frist: Innen 15. april skal alle arbeidskrav være godkjent av emneansvarlig.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram