Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Folke­mu­sikk

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg en musikkteoretisk innsikt i norsk folkemusikk, og praktiske gehør- og arrangeringsferdigheter innenfor sjangeren.

Det vil bli fokusert på tonalitet og intonasjonsforståelse, transkripsjon, rytmikk/rytmeforståelse, slåttetyper/takttyper, to-/trestemmig melodiføring på hardingfele, felestiller/scordatura, ulike samspillformer og arrangering. I tillegg vil forholdet mellom folkemusikk og kunstmusikk bli tematisert.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan bruke gehøret aktivt i arbeid med folkemusikk
  • har kunnskap om anvendelse av ulike musikalske prinsipper i folkemusikk
  • har kunnskap om musikalsk struktur og tonalitet, og kan analysere og transkribere folkemusikk
  • har kjennskap til arrangerings- og instrumenteringsteknikker for ulike typer folkemusikalske uttrykk

Innhold

Lærestoffet vil være hentet fra norsk folkemusikk, og forsking innenfor feltet. I emnet vil det jobbes både teoretisk og gehørbasert, blant annet med transkripsjon, analyse og arrangering. Innføring i musikalske særtrekk (for eksempel asymmetri, tonalitetsforståelse og variasjonsformer) er sentralt.

Organisering

Undervisningen gis normalt som en kombinasjon av seminarer og forelesninger. Kurset gjennomføres normalt i vårsemesteret.
Det stilles store krav til studentens arbeid mellom timene.

Arbeidskrav

  1. Studenten skal gjennomføre to praktisk-muntlige oppgaver i teori/gehørtrening.
  2. Studenten skal ved slutten av semesteret levere en mappe som inneholder minimum to analyser og to transkripsjoner e.l. av materiale som er gjennomgått i emnet.
  3. Studenten skal levere et refleksjonsnotat på 2000-3000 ord om musikalske prinsipper i norsk folkemusikk.

Frist: Innen 15. april skal alle arbeidskrav være godkjent av emneansvarlig.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Brukes på disse studieprogrammene