Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Forum og inter­pre­ta­sjon II

 • Gjennomføres: Over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til studiet emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet er knyttet til studiepoengene i hovedinstrument.

Læringsmål

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten

 • utvikle kunnskap om eget instrument og egen instrumentgruppe
 • utvikle kunnskap om aktuelt repertoar for instrumentet(ene)
 • utvikle evne til å interpretere musikk på en personlig og stilsikker måte
 • utvikle formidlingskompetanse og bevissthet rundt ulike formidlingsformer
 • utvikle scenisk beredskap
 • lære instrumentvedlikehold i de instrumentgrupper der det er aktuelt

Avhengig av hovedinstrument, skal studenten også

 • få trening i ensemblespill og orkestergruppespill
 • få realistisk prøvespilltrening
 • få trening i etydespill, innstuderingsteknikk med mer

Innhold

Arbeidet med emnet omfatter

 • oppføringspraksis
 • instrumentkunnskap
 • repertoarkunnskap
 • interpretasjon
 • formidling

I interpretasjon og formidling inngår bl.a. arbeid med scenisk opptreden, verbal presentasjon og beherskelse av ulike formidlingssituasjoner. Det blir arbeidet med å finne fram til, og for den enkelte å kontrollere, de ulike mekanismer som kan innvirke på forholdet mellom utøver og mottaker.

For enkelte instrumentgrupper vil det også være aktuelt å benytte forum til

 • ensemblespill og orkestergruppespill
 • øving på prøvespillsituasjoner

Av og til kan det være aktuelt at studentene framfører musikk som danner utgangspunkt for undervisning og diskusjon. Timene vil også kunne benyttes til ulike emneseminarer, gjesteforelesninger, kurs og prosjekter.

Organisering

Studentene inndeles i forskjellige instrumentgrupper, som strykergruppe, treblåsergruppe, messinggruppe etc. Inndelingen framgår av timeplanen. Organiseringen av undervisningen vil variere noe mellom instrumentgruppene, og undervisningen kan for enkelte instrumentgrupper legges i forbindelse med prosjektuker. Undervisningen vil bli gitt av ulike lærere ved høgskolen samt gjestelærere.

Som grunnlag for arbeidet med emnet benyttes verker som studenten har innstudert med sin hovedinstrumentlærer og/eller akkompagnatør. Framføringen danner grunnlag for arbeidet med interpretatoriske og formidlingsmessige aspekter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk fremmøte. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen normalt fører til at man ikke består emnet.
 2. Det kan stilles krav til aktiv deltakelse.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i emnet, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt; enten hele eller deler av undervisningen. Omfanget fastsettes individuelt.

Inngår i studieprogram