Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør, teori og arran­ge­ring I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen og praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter i jazzteori og gehør. Det arbeides med melodi, harmonikk, rytmikk og form. Arbeidet med emnet tar sikte på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Faglærer(ne) utarbeider en årsplan for emnet som kunngjøres i starten av første semester.

Emnet etterfølges av Gehør, teori og arrangering II (JZTEO11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • forstår og kan anvende akkordbesifring
 • kan musisere etter noter
 • har opparbeidet grunnleggende metoder for å bruke gehøret aktivt i arbeid med musikk
 • kan memorere og gjengi musikk lært fra klingende materiale
 • kan auditivt gjenkjenne materiale fra jazzharmonikk og anvende det i musikalsk praksis
 • kan utføre harmonisk analyse (trinnanalyse) av akkordskjema på jazzstandardlåter
 • har erfaring med å spille ulike rytmiske strukturer

Innhold

 • Grunnleggende besifring og metningstoner
 • Teoretisk analyse/trinnanalyse
 • Synging av akkordskjema
 • Improvisasjon over akkordskjema
 • Transkripsjoner
 • Komposisjon av linjer
 • Melodikk, herunder skalateori
 • Rytmisk trening

Lærestoffet vil i stor grad være hentet fra jazzhistorien. Undervisningen tar utgangspunkt i både klingende og notert musikk. Utvikling av praktiske ferdigheter og styrking av det indre gehør vil stå sentralt.

Årsplan for emnet, som kunngjøres i starten av første semester, vil gi en mer detaljert oversikt over hvordan de ulike temaene vil bli behandlet i det gjeldende studieåret.

Organisering

Undervisningen gis ukentlig. Undervisning i prosjektuker kan knyttes til emnet.

Det stilles store krav til studentens arbeid mellom timene.

Studenter som har et fravær på mer enn 20% mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig veiledning. Studenten kan ikke utelukkes fra eksamen på dette grunnlaget så lenge han/ hun har oppfylt arbeidskravene som stilles.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Arbeidsmappe. Studenten skal i løpet av emnet sette sammen en mappe inneholdende minimum 10 analyser, transkripsjoner o.l. av materiale som er gjennomgått i undervisningen. Oppgavene skal være av en slik karakter at de kan bearbeides videre til eksamensmappen (se avsluttende vurdering).
 2. Studenten skal forberede og framføre 2-3 praktisk-muntlige oppgaver i løpet av emnet.

Frist: Frister for innleveringer/gjennomføring av arbeidskrav settes i årsplan for emnet. Innen 15. april skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe og praktisk-muntlig eksamen. Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde 4 oppgaver utarbeidet i løpet av emnet. Oppgavene skal være bearbeidede/sluttførte versjoner av oppgavene som er gitt som arbeidskrav.

Frist: innen 15. mai i emnets andre semester leveres mappen på NMHs digitale undervisningsplattform.

Praktisk-muntlig eksamen

Gjennomføres ved slutten av vårsemesteret. Studentenes evne til aktiv anvendelse av faginnholdet vil bli tillagt stor vekt.

Omfang: 20 minutter innstudering og 20 minutter individuell eksaminasjon.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021