Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Gehør, teori og arran­ge­ring IV

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle ferdighetene opparbeidet i Gehør, teori og arrangering III. Emnets temaer er lytting og musikalsk analyse, komponering og arrangering. Arbeidet med emnet tar sikte på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Faglærer(ne) utarbeider en årsplan for emnet som kunngjøres i starten av første semester.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan bruke gehøret og praktisk/teoretiske ferdigheter for å realisere sine kunstneriske intensjoner
  • har opparbeidet egne teknikker for idéutvikling i forbindelse med komposisjonsarbeid

Innhold

Innholdet i emnet kan omfatte

  • arbeid med eget materiale
  • ulike veier inn i komposisjonsprosessen
  • «planking», arrangering og muntlig overlevering av eksisterende musikk fra ulike sjangere
  • forholdet mellom klingende/opplevd og notert musikk
  • time/groove og metrisk/umetrisk rytmikk

Undervisningen er prosessorientert, og gehør, komposisjon og arrangering inngår naturlig i prosessene. Arbeid med eget materiale står sentralt, og annet lærestoff velges på grunnlag av studentenes interesser og behov. Studentene gis stor frihet i valg av musikalske stiler og sjangere i arbeidet med egne komposisjoner.

Organisering

Undervisningen gis i gruppe, og kan knyttes til gjennomføringen av prosjektensemblene. Emnet omfatter arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, samarbeidslæring, praktisk veiledning og skriftlig arbeid.

Årsplan for emnet, som kunngjøres i starten av første semester, vil gi en mer detaljert oversikt over hvordan undervisningen vil bli organisert i det gjeldende studieåret.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. For å sikre gode klassediskusjoner, innstuderinger og fremføringer er det obligatorisk oppmøte til minst 80% av undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20% fører til at emnet ikke blir godkjent.

2. Studenten skal presentere en komposisjon klar til fremføring. Komposisjonsoppgave og frist for innlevering kunngjøres i årsplan for emnet.

3. Studenten skal skrive et refleksjonsnotat over et gitt tema knyttet til studentens kompositoriske arbeid. Omfang: 4-10 sider + noteeksempler/lyd/videofiler. Tema vil bli kunngjort minst 3-4 uker før innleveringsfristen. Refleksjonsnotatet legges til grunn for en individuell samtale med faglærer, av 30-45 minutters varighet. Frist for innlevering og periode for individuelle samtaler kunngjøres i årsplan for emnet.

Frist: Innen 15. mai skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.


Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens arbeid med emnet.

Ny vurdering - eksamensmappe

Ved ikke bestått vurdering skal arbeidene som er levert som arbeidskrav 2 og 3 leveres som del av en eksamensmappe. Kandidaten har da anledning til å bearbeide besvarelsene før de leveres på nytt. Faglærer gir i tillegg en tredje oppgave basert på gjennomgåtte tema i undervisningen. De tre arbeidene skal være noenlunde like i omfang. Eksamensmappen leveres til eksamenskontoret etter nærmere angitt frist, og vurderes av to interne sensorer der den ene normalt er faglærer.

Vedtatt i studieutvalget 12.10.2020, sak 57/20

Inngår i studieprogram