Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør­tre­ning for piano­stem­me­re

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer / praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til Pianostemmer – høgskolekandidat.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Pianostemmeres spesialiserte gehørferdigheter handler i stor grad om frekvenser og intonasjon. Gjennom arbeidet med GEHØR13 skal studenten sette intonasjonslyttingen sin i en musikalsk ramme som inkluderer musikkteoretisk kunnskap og grunnleggende gehørferdigheter. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkeltes faglige nivå og behov.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har utviklet grunnleggende gehørferdigheter innen melodi, harmoni, rytme og auditiv analyse og kan bruke dette aktivt og selvstendig
 • kan bruke svevninger og differansetoner som strategi ved vurdering og utførelse av intonasjon
 • kan oppfatte og vurdere intonasjon presist, både i separate intervaller/akkorder og i klingende musikk med forskjellige temperaturer
 • har erfaring, kunnskap og vokabular til å kunne kommunisere med det profesjonelle musikklivet

Innhold

Emnet inneholder arbeid med intervaller, tonal melodi, to- og flerstemmighet og tonale harmoniske formler i ulike tonearter. Øvrig faginnhold er musikkteori og auditiv analyse, samt grunnleggende rytmikk. Det er stort fokus på intonasjon, ulike standardiserte temperaturer og lyttestrategier i forbindelse med dette. Utvikling av ferdigheter og styrking av det indre øret står sentralt. Her inngår sang, klaverspill, imitasjon, kritisk lytting og arbeid med digitale verktøy. Arbeidsformene er i hovedsak praktiske/muntlige eller knyttet til bevisstgjøring og refleksjon rundt emnets kjerneinnhold.

Detaljert faginnhold vil fremgå av semesterplan.

Organisering

Undervisningen foregår i felles gruppe for 1. og 2.-årsstudenter. Emneinnholdet er organisert i fire avsluttede moduler à ett semester.

 • Modul A: Allmenn musikklære og egenferdighet
 • Modul B: Melodisk gehør og sang
 • Modul C: Harmonisk gehør og klaverspill
 • Modul D: Intonasjonsgehør og auditiv analyse

Studenter som har et fravær på mer enn 20 prosent innenfor en modul mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig vurdering og veiledning innen den aktuelle modulen.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se "Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal presentere fem praktiske/skriftlige oppgaver av mindre format innenfor hver modul. Antall oppgaver kan reduseres dersom lærer ønsker å gi færre oppgaver av større format.

Frist: Ved slutten av hvert semester, innen hhv. 15. november og 15. april, skal alle arbeidskrav i modulen være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Vurdering gis ved avslutningen av hver modul, og emnet er bestått når alle fire moduler er bestått.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre en praktisk/muntlig eksamen som inneholder elementer fra den eller de moduler som ikke er bestått. Prøven har et omfang på ca. 20 minutter og inneholder både forberedte og uforberedte oppgaver. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2023