Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Instru­ment I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i dirigering.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir grunnleggende kunnskap for å være utøvende instrumentalist.

Emnet etterfølges av Instrument II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • viser kunstnerisk uttrykksevne og kreativitet
 • har tilegnet seg et repertoar i ulike stilarter og tradisjoner
 • kan jobbe målrettet, alene og i samspill med andre
 • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Instrumentet

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings-/innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør.
 • Veiledning i repertoaret med de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket.

Forum og interpretasjon

 • Oppføringspraksis, instrument- og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Ensemblespill/orkestergruppespill.
 • Trening på prøvespillsituasjoner.

Orkester og kammerorkester (for studenter med spesialisering i orkester-/korpsdirigering)

 • Innstudering og fremføring av orkester-/kammerorkesterrepertoar innen de vanligste musikkformene for orkester/kammerorkester og andre større ensembler fra 17. århundre til vår egen tid.

Kammerkor (for studenter med spesialisering i kordirigering)

 • Innstudering og fremføring av et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangre. Repertoaret bør i løpet av en treårsperiode omfatte minst ett prosjekt med orkester/ensemble (et NMH-ensemble eller eksternt ensemble), ett a cappella-prosjekt, ett samtidsprosjekt, ett kirkemusikalsk prosjekt normalt med ensemble (kan også være a cappella eller samtidsprosjekt) og ett operaprosjekt med ensemble.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Instrument

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer med instrumentallærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Individuelle timer med akkompagnatør.
 • Fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på forum og interpretasjon, klassetimer, konserter og eksamener.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops i instrumentbaserte grupper (strykergruppe, treblåsergruppe, messinggruppe etc.).
 • Undervises av flere lærere ved høgskolen eller av gjestelærere.

Orkester og kammerorkester/blåseorkester (for studenter med spesialisering i orkester-/korpsdirigering)

 • Prosjektuker som ender opp i konsert(er).
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Kammerkor (for studenter med spesialisering i kordirigering)

 • Prosjektuker, normalt tre korprosjekter pr studieår med normalt én til to konserter per prosjekt.
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i

 • Forum og -interpretasjon.

Protokoll føres av koordinator/faglærer.

2. Obligatorisk deltagelse i orkester og kammerorkester/kammerkor

 • Studenter med spesialisering innen orkester- /korpsdirigering: obligatorisk og aktiv deltagelse på orkesterprosjekt i henhold til besetningsoppsett, prøveplaner og orkesterutvalgets til enhver tid gjeldende retningslinjer samt deltakelse på minimum ett kammerorkesterprosjekt per studieår (gjelder strykere, samt blåsere når repertoaret tilsier det).
 • Studenter med spesialisering innen kordirigering: obligatorisk og aktiv deltagelse på to kammerkorprosjekt per studieår.

3. Levere instrumentrapport signert av instrumentallærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på 20 minutter(maksimum 25 minutter)
 • oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 60 minutter)
 • oversikt over fremføringer (minimum en fremføring pr studieår)
 • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten digitalt til eksamenskontoret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens instrumentallærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og instrumentallærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør instrumentallærer.

Omfang: ca. 20 minutter spilletid (maksimum 25 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 21. sep. 2021