Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kor­le­del­se

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Valgemne for studenter på videreutdanningen Årsstudium i kirkemusikk II.

Emnet omfatter undervisning i kordirigering og deltagelse i kirkemusikkoret. Emnet er primært rettet mot kirkemusikerens sentrale og mangfoldige virke i gudstjeneste- og menighetsarbeid, men skal også kvalifisere for andre koroppgaver. Kirkemusikkoret er kirkemusikkstudentenes øvings- og eksamenskor i korledelse og liturgisk spill.

Emneansvarlig: Vivianne Sydnes.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har grunnleggende tekniske og musikalske ferdigheter i kordireksjon
 • kan forberede, innstudere og dirigere et korstykkekan interpretere musikk på et grunnleggende nivå
 • har kunnskap om og innsikt i musikalske og sosiale utfordringer knyttet til det å synge i kor

Innhold

Studentene følger undervisningen sammen med studentene i 1. studieår på kandidatstudiet i kirkemusikk. Det undervises i temaene dirigering, taktering, gestikk, kollektiv tonedannelse, oppsyngingsmetodikk og innstuderingsmetodikk, repertoarkunnskap og partiturstudier. Studenter med gode forkunnskaper i korledelse kan eventuelt følge kandidatstudiets 2. studieår. Dette avgjøres i samarbeid med emneansvarlig.

I tillegg kommer aktiv deltagelse i kirkemusikkoret, hvor studenten synger og observerer andre studenter som dirigerer. Koret skal arbeide med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangere.

Organisering

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av ukentlig undervisning og prosjekter/workshops (gjelder for eksempel arbeid med sjangere som gospel, Ten Sing og jazz). Undervisningen kan variere fra individuell undervisning og smågruppeundervisning til storgruppeundervisning.

Studenten deltar som sanger i kirkemusikkoret. Etter emneansvarligs vurdering vil studentene også kunne ha noe dirigeringspraksis i kirkemusikkoret.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltakelse

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen, samt i undervisning og konserter der øvings-/eksamenskoret (kirkemusikkoret) inngår. Fravær på mer enn 20 prosent fører normalt til at studenten ikke får godkjent emnet.

2. Obligatoriske oppgaver

 • En kort presentasjon for klassen hvert semester der emnet bestemmes i samråd med faglærer.
 • Innlevering av repertoarliste med notater om vanskelighetsgrad og anvendelsesområder ved slutten av 1. semester.
 • En rapport i semesteret fra ekstern korprøve, hvorav én skal være fra barnekor.

3. Deltakelse i en ekstern korkonsert eller høymesse

4. Intern prøve i teknikk og repertoar

Ved høstsemesterets slutt avholdes en intern prøve i dirigeringsteknikk og repertoar. Prøven vurderes med bestått/ ikke bestått.

5. Levere rapport signert av faglærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på ca. ti minutter
 • oversikt over gjennomgått korrepertoar (minimum 30 minutter)
 • oversikt over deltakelse på konserter, både interne og eksterne
 • oversikt over deltakelse på seminarer/prosjekt både interne og eksterne
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur

Frist: Innen frist fastsatt av faglærer, normalt 15. april i emnets andre semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått på grunnlag av en praktisk eksamen med NMHs kirkemusikkor i vårsemesteret i 2. studieår. Vurderingen gjøres av to interne sensorer

Praktisk eksamen

Eksamen organiseres som en samarbeidskonsert der alle studentene som er oppe til eksamen dirigerer hver sin del av konserten. Student og faglærer setter opp program for eksamen.

Omfang: Omtrent ti minutter dirigering per student.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021