Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kul­tur­le­del­se og kul­tur­or­ga­ni­sa­sjon

Kort om emnet

Emnet handler om interne sider ved kulturorganisasjoner som kulturledere må ha innsikt i for å lede på gode måter. Det gjelder hvordan kulturorganisasjoner er strukturert, hvilke kulturelle trekk de har, hva som kjennetegner ledelse av kreative medarbeidere med tanke på motivasjon, mestring og prestasjon, samt møtet med etiske problemstillinger.

Emnet bygger på Kulturorganisasjoners omgivelser (KULTLED50).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • Har kunnskap om hvordan kulturorganisasjoner er strukturert
 • Kan analysere hvordan kulturelle trekk ved ulike kulturorganisasjoner kommer til uttrykk
 • Viser forståelse av viktige aspekter ved å lede andre, herunder hva som skaper motivasjon, mestring og prestasjon
 • Kan legge til rette for kreative prosesser
 • Kan reflektere over etiske problemstillinger ved kulturledelse
 • Kan reflektere over hvordan ulike hensyn må veies mot hverandre i kulturorganisasjoner

Innhold

Mer utdypende om det faglige innholdet i emnet

 • Organisasjonsstruktur i kunst- og kulturorganisasjoner
 • Kulturelle trekk ved kunst- og kulturorganisasjoner
 • Ledelse av andre med tanke på motivasjon, mestring og prestasjon
 • Ledelse av kreative prosesser
 • Kulturlederskapets makt og legitimitet
 • Etikk og verdier i kulturledelse

Organisering

Undervisningen er normalt organisert som heldagsundervisning fordelt på åtte dager. Undervisningen vil foregå gjennom forelesninger, gruppediskusjoner og -øvelser, samt presentasjoner og diskusjoner av ulike case.

Arbeidskrav

Som del av emnet skal studenten gjennomføre to arbeidskrav:

 1. Et refleksjonsnotat om en etisk problemstilling relatert til kulturledelse. Omfang: ca. 1500 ord.
 2. Et notat som redegjør for valg av problemstilling, og bruk av pensum i forbindelse med eksamensforedraget studenten skal gjennomføre. Omfang: ca. 2000 ord.

Frist: Innen 15. april må alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en muntlig eksamen, der studenten forbereder en 20 minutters presentasjon ut fra en selvvalgt problemstilling. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. nov. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021