Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kul­tur­or­ga­ni­sa­sjo­ners omgi­vel­ser

Kort om emnet

Emnet fokuserer på viktige sider ved kulturorganisasjoners omgivelser som kulturledere må analysere, forstå og samhandle med. Det vil ses nærmere på kunst- og kulturlivets særtrekk, kulturpolitikkens innretting og logikker, hva som kjennetegner publikums, elevers og andre brukeres kulturelle deltakelse, samt hva som kjennetegner private aktørers engasjement i kulturlivet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kunnskap om ulike logikker som gjøre seg gjeldende i kulturorganisasjoners omgivelser, herunder kulturpolitikken, kunst- og kulturlivet, privat næringsliv, blant publikum og brukere
 • kan analysere hvilke muligheter og utfordringer som gjør seg gjeldende i kulturorganisasjoners omgivelser
 • kan utarbeide strategier som er egnet til å styrke kulturorganisasjoners legitimitet
 • kan reflektere over og kommunisere godt om kulturorganisasjoners samfunnsrolle og -oppdrag

Innhold

Mer utdypende om det faglige innholdet i emnet

 • Kulturorganisasjoners samfunnsrolle og legitimitet.
 • Kulturpolitikkens historie og bakenforliggende logikker.
 • Kulturpolitisk lobbyarbeid.
 • Kunst- og kulturlivets logikker og dynamikker.
 • Kulturell deltakelse blant publikum og andre brukere – inklusjon og ekslusjon.
 • Private aktørers logikker og interesser i kunst og kultur.

Organisering

Undervisningen er normalt organisert som heldagsundervisning fordelt på åtte dager. Undervisningen vil foregå gjennom forelesninger, gruppediskusjoner og -øvelser, samt presentasjoner og diskusjoner av ulike case.

Arbeidskrav

Som del av emnet skal studenten gjennomføre to arbeidskrav:

 1. En muntlig presentasjon på ca. 10 minutter, hvor studenten legger fram deler av arbeidet med den avsluttende prosjektoppgaven. Tidspunkt for fremføring avtales med faglærer.
 2. Et refleksjonsnotat om kulturorganisasjoners rolle i samfunnet. Omfang: ca. 1500 ord.

Frist: Innen 15. november skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter som gis på grunnlag av en prosjektoppgave som studenten jobber med gjennom hele semesteret. Oppgaven skal presentere en analyse av hva som kjennetegner de viktigste mulighetene og utfordringene som ligger i omgivelsene til en valgt case. Omfang: ca. 3000 – 5000 ord.

Frist: Prosjektoppgaven leveres innen 1. desember.

Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 19. nov. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021