Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kunst­ne­risk og este­tisk semi­nar II

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Kunstnerisk og estetisk seminar er et fellesemne for studentene på Mastergradsstudiet i komposisjon. Emnet er studiets fellesarena for diskusjon omkring relevante kunstneriske problemstillinger samt bevisstgjøring rundt yrkesrollen som komponist.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • på en kritisk reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede prosjekter
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i musikklivet, musikkbransjen og andre tilstøtende kunstarenaer
 • kan forholde seg bevisst til komponistens ulike oppgaver i musikk-, kunst- og kulturfeltet

Innhold

Emnet skal bidra til å utdype og supplere masterarbeidet. I planleggingen skal det legges vekt på studentenes behov og interesser i aktuelle temaer. Innholdet skal sikre at studentene kan innhente kunnskap som ikke dekkes gjennom den øvrige undervisningen i studiet. I tillegg til forelesninger i musikk inviteres det gjesteforelesere fra ulike kunstneriske fagfelt.

Innholdet i emnet artikuleres gjennom 2 delprosjekter som planlegges, gjennomføres og evalueres i løpet av emnet. Delprosjekter kan være artikler, debatter, konferanser, verksteder, undervisningsopplegg og kunstneriske prosjekter.

Delprosjektene skal være drøftet med og godkjent av faglærer. Dokumentasjon fra prosjektene samles i en mappe, og inngår som en del av avsluttende vurdering.

Organisering

Emnet er organisert gjennom fire til åtte samlinger og seminarer i semesteret som inneholder forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner, gjensidige tilbakemeldinger og litteraturstudier. I tillegg arbeider studenten selvstendig med egne delprosjekter. Undervisningen i Kunstnerisk og estetisk seminar I og II organiseres som fellesundervisning. Semesterplan vil foreligge ved semesterstart

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.
 2. Studenten skal holde én presentasjon/foredrag der det redegjøres for egen kunstnerisk produksjon og estetiske ståsted (omfang: ca. 60 minutter).

Frist: Innen 15. april / 15. november i emnets andre semester skal foredraget være gjennomført og godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studentens vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en eksamensmappe. Faglærer er normalt en av sensorene.

Eksamensmappe

Studenten setter sammen en eksamensmappe som skal inneholde:

 1. Dokumentasjon av to gjennomførte prosjekter. Formatet på dokumentasjonen skal være godkjent av faglærer.
 2. Et refleksjonsnotat om en offentlig kulturorganisasjon, der studenten skal vurdere organisasjonens kunstneriske profil slik det fremkommer i sesongprogrammet opp mot organisasjonens samfunnsmessige oppgave. Ut fra organisasjonens samfunnsoppdrag skal studenten foreslå endringer i organisasjonens profil og arbeid. Omfang ca. 2000 til 3000 ord.
 3. Litteraturliste med pensum på minimum 500 sider som supplerer og utdyper masterarbeidet. Inntil 250 sider kan være sammenfallende med litteraturlisten i masterarbeidet.

Frist: Innen 15. mai / 15. desember i emnets andre semester skal eksamensmappen leveres eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

 • Fellespensum (ca. 200 sider).
 • Selvvalgt pensum (ca. 300 sider).

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021