Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­grads­stu­di­et i kom­po­si­sjon

 • Fører til kvalifikasjon: Master i komposisjon
 • Studiepoeng: 120 studiepoeng – heltidsstudium over to år

Opptakskrav

Bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning, med fordypning i minimum 80 studiepoeng komposisjon.

For søkere med spesialisering innen filmmusikkomposisjon eller jazzkomposisjon for større ensembler kan kravet om minimum 80 studiepoeng fordypning i komposisjon erstattes med 80 studiepoeng utøving improvisert musikk/jazz eller 80 studiepoeng musikkvitenskap.

Ved opptaksprøven forventes det at søkerne dokumenterer et høyt kunstnerisk nivå som komponister.

Kort beskrivelse av studiet

Mastergradsstudiet i komposisjon gir studenten muligheten til å videreutvikle sine kunstneriske evner, håndverksmessige ferdigheter og evne til refleksjon i de kompositoriske prosessene. Studenten skal i løpet av programmet gjennomføre et masterarbeid, et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Masterarbeidet skal bygge på prosjektbeskrivelsen fra søknad om opptak som studenten videreutvikler og ferdigstiller i løpet av studiets første semester.

Det er innenfor studiet i tillegg definert to spesialiseringer i henholdsvis jazzkomposisjon for større ensembler og filmmusikkomposisjon. Deler av undervisningen i spesialiseringen innen filmmusikkomposisjon gis av Den norske filmskolen (underlagt Høgskolen i Innlandet (HINN)), og denne spesialiseringen har derfor en egen emnestruktur (se under). Studenter i filmmusikkomposisjon går sammen med studenter på master i seriell fortelling ved Den norske filmskoles campus i Oslo.

Spesifikke krav for de ulike studentgruppene fremkommer i emnebeskrivelsene.

Mål for studiet – Komposisjon og jazzkomposisjon

Ved fullført mastergradsstudium i komposisjon/jazzkomposisjon er det forventet at kandidaten

 • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder på et avansert nivå for å skape et sammenhengende estetisk uttrykk med kunstnerisk integritet
 • kan forholde seg reflektert til eget kunstnerisk uttrykk med utgangspunkt i musikken som kunstart og dens funksjon i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • kan anvende kunnskap til å utdype sitt faglige, kunstneriske og kreative perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i musikklivet og musikkbransjen
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede prosjekter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og bruke dette i sitt arbeid
 • kan på en kritisk reflektert måte artikulere og drøfte faglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til forsknings- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Mål for studiet – Filmmusikkomposisjon

Ved fullført mastergradsstudium i filmmusikkomposisjon er det forventet at kandidaten

 • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder på et avansert nivå for å skape et sammenhengende estetisk uttrykk med kunstnerisk integritet
 • kan forholde seg reflektert til eget kunstnerisk uttrykk med utgangspunkt i musikken som kunstart og dens funksjon i et historisk, kulturelt, kunstfaglig og samfunnsmessig perspektiv
 • har inngående kunnskap om audiovisuelle fortellerformer og kan anvende og analysere filmmusikkfaglige problemstillinger med utgangspunkt i tradisjoner, stil og estetikk
 • kan anvende kunnskap til å utdype sitt faglige, kunstneriske og kreative perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan bidra til utvikling og fornyelse i musikk-og filmbransjen
 • viser selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å inngå i prosjekter som en kreativ og problemløsende partner
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og bruke dette i sitt arbeid
 • kan på en kritisk reflektert måte artikulere og drøfte faglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten
 • har innsikt i og kan forholde seg kritisk reflektert til forsknings- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Organisering

Studiet er organisert som et samlingsbasert heltidsstudium. Arbeidet med studiet vil bestå av lærerledet undervisning/forelesninger, veiledning og selvstendig arbeid i tilknytning til undervisningen/veiledningen. For studenter på filmmusikkomposisjon vil en stor del av arbeidet foregå i Den norske filmskoles lokaler, i samarbeid med medstudenter.

Undervisningen ved Musikkhøgskolen er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Den enkelte emnebeskrivelse spesifiserer om det er obligatorisk fremmøte.

For å beskrive omfanget av emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Fullstendig mastergradsprogram utgjør 120 studiepoeng. Ett års heltids studieinnsats tilsvarer 60 studiepoeng. Et studiepoeng tilsvarer 27-30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Vitnemålet blir utstedt når studenten har bestått emner som til sammen oppfyller kravene til en grad.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Emner

Se og last ned studieprogrambeskrivelsen med emneoversikt (PDF).

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 30. mar. 2022