Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Litur­gikk, hym­no­lo­gi og litur­gisk sang

 • Gjennomføres: Over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Arbeidet med emnet skal gi oversikt over liturgiens og salmesangens historie, innhold og prinsipielle betydning, samt gi kunnskap om bibelen, troslære og den lutherske kristendomsforståelse.

Læringsmål

Ved avsluttet emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer teoretisk og praktisk kunnskap om hovedlinjene i liturgiens og hymnologiens historiske utvikling
 • har kjennskap til liturgisk sang, norsk og nordisk salmesang og dagens gudstjenesteordninger og salmebøker
 • dokumenterer kunnskap om bibelen og om hovedpunkter i den kristne tro, slik denne er uttrykt i bekjennelsesskriftene

Innhold

Emnet vil omhandle

 • hovedlinjer i liturgiens og hymnologiens historie
 • Den norske kirkes liturgier og liturgiske musikk
 • praktiske øvelser i salmesang og liturgisk sang
 • kirke- og yrkeskunnskap
 • bibelkunnskap og troslære
 • hovedpunktene i den lutherske kristendomsforståelse

Organisering

Emnet organiseres normalt som en kombinasjon av ukentlig undervisning og mer konsentrerte opplegg med undervisning eller gudstjenesteøvelser i noen av prosjektukene. Undervisningen foregår som klasseundervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid – og som praktiske øvelser i å formidle liturgien og liturgisk/hymnologisk kunnskapsstoff gjennom deltakelse i gudstjenesteprosjekter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Arbeidsmappe

Studenten skal levere inn fire skriftlige oppgaver, normalt to per semester. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 1500 ord. Oppgavetekst og frist for innlevering av oppgavene fastsettes av faglærer.

2. Praktiske oppgaver

I løpet av emnet skal studenten normalt holde tre til fire muntlige presentasjoner og delta som forsanger/medliturg ved to til tre gudstjenesteøvelser. Oppgavetema og tidspunkt for gjennomføring av oppgavene fastsettes av faglærer.

3. Salmer og liturgiske sanger

Studenten skal lære seg minimum 100 salmer og liturgiske sanger.

Frist: Innen 30. april i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av eksamensmappe og muntlig eksamen. Det gis en samlet vurdering for de to delene. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe med to av oppgavene fra arbeidsmappen.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester leveres eksamensmappen i tre eksemplarer til eksamenskontoret.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres etter at innlevert eksamensmappe er godkjent. Studenten vil her få spørsmål som er direkte tilknyttet oppgavene i eksamensmappen og andre faglige spørsmål i liturgikk og hymnologi.

Omfang: 20 minutter.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Pensum

Pensum i faget er kompendier og utdrag fra forskjellige bøker om liturgikk, Den Norske Kirkes liturgiske bøker, kantoribøkene, salmebøkene og et muntlig sangpensum av et nærmere definert omfang.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021