Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Mas­ter­ar­beid

  • Avsluttende vurdering: Kunstnerisk produksjon, refleksjonstekst og samtale
  • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i komposisjon
  • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Kort om emnet

Masterarbeidet skal være et selvstendig, enhetlig arbeid med et tydelig fokus. Det skal vise originalitet og et høyt kunstnerisk nivå. Masterarbeidet omfatter en kompositorisk del og en skriftlig refleksjon omkring studentens rolle som deltaker i et filmteam.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder på et avansert nivå for å skape et sammenhengende estetisk uttrykk med kunstnerisk integritet
  • viser selvstendighet og god samarbeidsevne i møte med kunstneriske utfordringer som vil kunne oppstå i løpet av filmproduksjonen
  • kan anvende kunnskap til å utdype sitt faglige, kunstneriske og kreative perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
  • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid

Innhold

Masterarbeidet består av planlegging og hel eller delvis gjennomføring av en filmproduksjon, produksjon av en TV-serie, et VR-prosjekt, et spill eller annet beslektet arbeide der studenten inngår som den musikalske eksperten i et produksjonsteam.

I tillegg skal det skrives en refleksjonstekst hvor studenten kritisk drøfter komponistens rolle i filmbransjen og opplevelsen av sin egen rolle i teamet. Tema for masterarbeidet spesifiseres i prosjektbeskrivelsen og skal godkjennes av veileder. Budsjettrammer for innspilling av musikk skal fastsettes i løpet av studiets 3. semester.

Masteroppgavens innhold

Oppgaven kan være musikk til et manus, et konsept til en TV-serie, et VR-prosjekt, et spill,eller et annet kunstnerisk arbeid med visuell profil. Det stilles krav til individuelt uttrykk og personlig kunstnerisk signatur. Arbeidet skal være individuelt, men forutsettes å inngå i kreativ samhandling med studenter fra de andre linjene. Studenten deltar normalt i ett prosjekt, men det er mulig å delta i mindre skala i flere prosjekt. Dette skal i tilfelle være planlagt i samarbeid med hovedveileder på et tidlig tidspunkt. Det skal settes klare rammer for arbeidets omfang i hvert av prosjektene.

Har verket behov for kreativ bistand fra andre fagområder som ikke dekkes av masterstudiet – til for eksempel innspilling, redigering og postproduksjon av en pilot eller av en annen produksjonsform, kan eksterne medarbeidere benyttes. Det er viktig at det inngås avtaler med eventuelle eksterne medarbeidere for å unngå rettighetsproblemer.

Filmmusikken som studenten komponerer og lydfester i produksjonen(e) utgjør eller inngår i studentens kompositoriske del av masterarbeidet.

Organisering

Studentene deltar i filmteam med studenter fra Filmskolen. Filmteamene består av studenter, som alle er spesialister innen hvert sitt område i teamet.

Hver student får tildelt en hovedveileder blant Musikkhøgskolens faste lærere. Biveileder kan oppnevnes ved behov.

Veilederen(e) skal gi studentene råd og tilbakemeldinger når det gjelder målsettinger og problemstillinger i prosjektbeskrivelsen. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masterarbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med og levere materiale til veileder (partiturer, skriftlig arbeid, innspillinger etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

I samråd med veiledere og undervisningsleder fra filmskolens masterstudium, leverer studenten en prosjektbeskrivelse for masterarbeidet fram mot produksjonen. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde aktuelt pensum, planlagte etyder, tekniske øvelser mm. for å sikre at studenten er godt forberedt på sin rolle som ekspert i produksjonsteamet. Endringer skal godkjennes av hovedveileder. Se retningslinjer for prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i en plan for den aktuelle masterproduksjonen, der også musikalske skisser inngår. Planen, med vedlagte skisser, oppdateres jevnlig etter hvert som produksjonen utvikler seg, og forelegges hovedveileder med jevne mellomrom.

Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av hovedveileder innen 15. mai i studiets andre semester, og signeres av både student og veileder. Det er studentens ansvar å ta kontakt med hovedveileder. Når prosjektbeskrivelsen er godkjent og signert skal det inngås en veiledningsavtale mellom student, hovedveileder og NMH. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt hovedveileders ansvar og plikter. Prosjektbeskrivelsen legges ved veiledningsavtalen.

Frist: Innen 15. mai i studiets andre semester skal veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse for masterarbeidet leveres eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av hovedveileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det også inngås en ny veiledningsavtale.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en kompositorisk del, en refleksjonstekst og en samtale med eksamenskommisjonen. Masterarbeidet vurderes av to sensorer, hvorav minst en ekstern med filmfaglig bakgrunn. Eksamenskommisjonen leverer en skriftlig vurdering av masterarbeidet.

Frist: Materiale som inngår i den kompositoriske delen samt studentens teoretiske arbeid leveres til eksamenskontoret innen 15. mai i eksamenssemesteret.

Kompositorisk del

Denne delen består av musikken som studenten komponerer til produksjonen. Arbeidet dokumenteres i form av partitur og/eller innspilling med en samlet spilletid normalt på ca. 30 minutter, samt relevant dokumentasjon av det ferdigstilte produktet. Den kompositoriske delen av emnet skal normalt vurderes som del av det/de samarbeidsprosjekt musikken inngår i, ikke som et selvstendig verk.

Refleksjonstekst

Refleksjonsteksten skal omhandle arbeidet med musikken til produksjonen(e). Den skal omhandle estetiske, praktiske og musikalske problemstillinger i tilknytning til produksjonen(e). Teksten skal kritisk drøfte komponistens rolle i filmbransjen og studentens opplevelse av sin egen rolle i teamet (omfang: 10-20 sider/4.000-8000 ord i tillegg til eventuelle audiovisuelle eksempler).

Samtale

Kandidaten skal møte eksamenskommisjonen for en samtale som tar utgangspunkt i det innleverte materialet. Samtalen har et omfang på ca. 45 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 12. aug. 2021 — Oppdatert: 30. mar. 2022