Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­di­dak­tikk II

 • Gjennomføres: 3. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Eksamen.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Musikkdidaktikk er tett knyttet til musikkfaget i de ulike skoleslagene og opplæringsarenaene. Faget skal bidra til at studenten blir i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning på ulike nivåer og i ulike skoleslag og opplæringsarenaer. Studenten skal lære å lede og motivere elever i det faglige arbeidet, tilpasse undervisningen i musikk slik at det tas hensyn til elevenes ulike læringstempo og interesse for faget, og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.

Emnet er en videreføring av Musikkdidaktikk I. Musikkdidaktikk II omfatter didaktikk for allmenn musikkopplæring på ungdomstrinnet og ensembleopplæring for blandede ensembler.

Læringsmål

Etter avsluttet arbeid med emnet er det forventet at kandidaten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om prinsipper om tilpasset opplæring.
 • Har inngående kunnskap om musikkfagets plass og begrunnelse i ulike skoleslag.
 • Har kunnskap om det frivillige musikklivet som opplæringsarena.

Ferdigheter

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk i grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen basert på mål for opplæringen.
 • Kan gi underveis- og sluttvurderinger tilpasset ulike skoleslag.
 • Kan bruke varierte og relevante metoder i undervisning i grunnskole, videregående opplæring og kulturskole, tilpasset elevenes individuelle forutsetninger.
 • Kan ta i bruk digitale ressurser og digitale verktøy i musikkundervisningen.
 • Kan lede, inspirere og motivere elever i kraft av å være musiker.
 • Kan skape et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • Kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i musikkopplæringen.
 • Kan analysere og reflektere kritisk om læreplaner og øvrige styringsdokumenter for grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen.
 • Kan delta i planlegging og gjennomføring av forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant.

Generell kompetanse

 • Har kjennskap til musikalske kulturer hos urfolk og minoritetsgrupper, og kan bidra til et mangfoldig læringsmiljø der den enkelte elev blir møtt med respekt og interesse.
 • Kan drøfte musikkfagets tilknytning til andre fag og vise forståelse for sammenhenger mellom musikkpedagogisk virksomhet og annen pedagogisk virksomhet.
 • Kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger og drøfte disse kritisk.
 • Kan bidra til innovasjonsprosesser som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i musikkopplæringen.

Innhold

Allmenn musikkopplæring for ungdomstrinnet

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning i henhold til aktuelle læreplaner og rammeplaner.
 • Trening av egne ferdigheter i arbeid med musikkens grunnelementer og instrumenter i klasser og grupper.
 • Kreative og skapende aktiviteter i forbindelse med musisering, lytting og komponering.
 • Musikalsk materiale med sjangerbredde og fra ulike kulturer.
 • Differensiering og tilpasset undervisning.
 • Prosjektarbeid og ulike former for musikkpedagogisk utviklingsarbeid.
 • Digital teknologi og digitale læringsressurser.

Ensembleopplæring for blandede ensembler

Organisering av prosjekter for blandede/sammensatte ensembler:

 • Instrumentkunnskap og sammensetting av ensembler.
 • Tilpassing og arrangering av repertoar med utgangspunkt i elevenes ulike forutsetninger.
 • Arbeid med gehør- og improvisasjonsbasert undervisning og skapende aktiviteter i ensemblet.
 • Konsertforberedelse og fremføringer.
 • Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole.

Organisering

Undervisningen gis i full klasse.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Obligatorisk oppmøte i alle moduler. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen i hver av modulene normalt fører til at man ikke består emnet.
 2. Studenten skal skrive et kort sammendrag over en oppgitt fagtekst. To og to studenter leser hverandres sammendrag og gir tilbakemeldinger ut fra gitte kriterier.
 3. Studenten skal forberede og lede to musikkaktiviteter med klassen. Disse skal dokumenteres med bekrivelse av aktiviteten og notasjon av musikalske elementer.
 4. Studenten skal holde ett muntlig/praktisk fremlegg over oppgitt tema.
 5. Studenten skal utarbeide en prosjektbeskrivelse for praksis i blandede ensembler.
 6. Studenten skal dokumentere en praksissituasjon i blandet ensemble med video-opptak. Gjennom en ti minutters presentasjon skal studenten vise erfaringer fra praksisen, didaktiske refleksjoner og faglige vurderinger.

Tidsangivelse og tema for de ulike arbeidskravene vil fremgå av årsplanen. Oppgavetekster og eventuell gruppeinndeling spesifiseres i undervisningsplanene for de respektive temaene og publiseres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent og praksis må være bestått for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Avsluttende vurdering omfatter to eksamensdeler:

 1. Prosjektoppgave– utformes i eksamenssemesteret.
 2. Muntlig eksamen i musikkdidaktikk (ca. 30 minutter).

Skriftlig eksamen – prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk, og teller 50% av samlet karakter i hvert av emnene.

Prosjektoppgaven er individuell og skal ha et omfang på 8000 til 10 000 ord (ca. 20 sider).

Oppgaven skal ha en klart formulert problemstilling som det må være mulig å undersøke og utdype. Problemstillingen skal godkjennes innen 1. februar. I oppgaven skal studenten dokumentere teoretisk og praktisk innsikt og vurderingsevne innenfor både musikkpedagogikk og musikkdidaktikk, og trekke linjer mellom disse fagområdene.

Gjennom oppgaven skal studenten dokumentere kjennskap til aktuell litteratur på området som studenten skriver om, og bruke teori og annet fagstoff som grunnlag for å undersøke problemstillingen.

Frist: 10. mai.

Oppgaven vurderes av to sensorer, hvorav minst én er ekstern.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen teller 50% av samlet karakter i musikkdidaktikk.

Eksamenen gjennomføres med minst to sensorer, hvorav minst en ekstern.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Oppdatert etter vedtak i studieutvalget 11.03.2021, sak 16/21

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 15. apr. 2021