Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­for­stå­el­se for piano­stem­me­re

 • Gjennomføres 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til studieprogram emnet inngår i.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Hovedkurset i emnet er felles for alle studenter ved NMHs kandidatstudier, og skal gi studenten et bredt grunnlag for å forstå, formidle og reflektere over musikk. Musikkforståelse for pianostemmere er en variant av EXMUS10 Musikkforståelse I, og inneholder eget kurs i bransjekunnskap spesielt rettet mot pianostemmere.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan dokumentere grunnleggende forståelse av musikk i et historisk, analytisk, filosofisk, kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kan dokumentere og anvende relevant historisk, teoretisk og praktisk musikkunnskap
 • kan reflektere rundt egen yrkesrolle i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv
 • kjenner til grunnleggende elementer i oppstart, drift og markedsføring av eget enkeltmannsforetak

Innhold

Emnet består av et hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning, og et innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære.

A: Hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning

Hovedkurset inneholder følgende temablokker der de to første undervises i emnets første semester, og de to siste i andre semester:

 • Musikk 1600-1800
 • Jazz/pop/rock
 • Musikk 1800-1900
 • Kunstmusikk etter 1900

Studentene vil få innføring i musikkvitenskapelige emner som belyser musikk som kunstart i et historisk, filosofisk og kulturteoretisk perspektiv. Det legges vekt på å vise sammenhenger mellom musikkhistorie og musikktenkning i hovedkurset. I hver temablokk trekkes det fram ideer og tanker knyttet til hvordan man har forholdt seg til musikk og samfunn gjennom ulike tider. I tillegg vil relevant musikkanalyse knyttet til de ulike temablokkene bli gjennomgått.

B: Innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære

 • Bransjekunnskap: leverandører av deler, verktøy og diverse forbruksvarer.
 • Oppstart, drift og markedsføring av enkeltmannsforetak.
 • Økonomi.
 • Offentlig anbud.

Organisering

Hovedkurs i musikkhistorie og musikktenkning organiseres normalt som ukentlige forelesninger. Innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære organiseres som prosjektuke i 2. semester.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Vedlegg 1: veiledende undervisningsmengde og organisering» under beskrivelsen av studieprogrammet.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i innføringskurs i bransjekunnskap og bedriftslære.
 2. Studenten skal løse en oppgave (minimum 700 ord) basert på tematikk fra anbudsprosedyre for offentlige oppdrag og/eller tilbud til enkeltkunder.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av to essay. Begge essay må være bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Essay

To essay leveres på Musikkhøgskolens digitale eksamensplattform innen hhv. 15. desember og 20. mai. I hvert essay skal studenten bruke perspektiver fra en av semesterets temablokker til å belyse pianofaget som kunnskapsfelt (repertoar, oppføringspraksis, historikk, funksjon, temperaturer og annet). Essayets problemstilling utarbeides av studenten og skal forhåndsgodkjennes av emneansvarlig innen hhv. 1. desember og 1. mai. Omfang per essay: 2000 – 2500 ord samt lyd-/noteeksempler o.l.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Vedtatt av Studieutvalget 16.06.2020, sak 30/20

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021