Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­læ­re­ren 1

 • Emnetype: Musikkpedagogisk emne.
 • Gjennomføres: Over ett semester (høst).
 • Avsluttende vurdering: Praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til Musikk 1.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet inngår i videreutdanningen Musikk 1. Gjennom emnet skal studenten videreutvikle sine musikkfaglige ferdigheter samt evnen til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning i henhold til læreplan for grunnskolen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser grunnleggende ferdigheter på instrumenter som normalt benyttes i musikkundervisning
 • kan gjennomføre elevaktiviteter innen musisering og komponering
 • har kunnskap om elevvurdering i musikk
 • har grunnleggende musikkteoretisk kunnskap
 • har kunnskap om musikk fra ulike sjangere, musikk og musikkbruk i barne- og ungdomskulturer
 • har kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring i grunnskolen
 • har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskaper kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolehverdagen og i det flerkulturelle samfunnet

Innhold

Emnet har fokus på musikkfaglige og fagdidaktiske aspekter ved lytting, musisering og komponering, og vektlegger musikalsk egenutvikling i aktuelle instrumenter til bruk i klasserommet og sang/stemmebruk.

Sentralt innhold er

 • arbeid med å forstå læreplanen og aktuelle forskrifter med fokus på mål, innhold og elevvurdering
 • trening av egne ferdigheter i sang og stemmebruk, og i arbeid med musikkens grunnelementer og instrumenter i klasserommet
 • praktisk arbeid med musisering og komponering
 • musikkorientering og grunnleggende musikkteori
 • perspektiver på musikk og musikkbruk i barne- og ungdomskulturer

Organisering

Emnet er både samlingsbasert og nettbasert. Det avholdes tre samlinger à tre dager. To av samlingene vil foregå i Oslo ved Norges musikkhøgskole og en samling på Hamar ved Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsmåtene består av gruppeøvelser, diskusjoner og forelesninger.

Den nettbaserte delen vil foregå via elektronisk læringsplattform, og kan eksempelvis inneholde videoforelesninger, veiledede oppgaver og nettseminarer.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltakelse på samlingene og i nettbaserte arbeidsgrupper i henhold til semesterplan.
 2. Studenten skal levere en skriftlig oppgave i tilknytting til nettbasert diskusjon og undervisning på samlingene på ca. 6000 ord. Det forutsettes at studenten anvender pensumlitteratur og annen relevant litteratur ved besvarelse av oppgavene. Oppgaven godkjennes av ansvarlig faglærer. Innleveringsfrist: 1. november.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått på grunnlag av en praktisk-muntlig eksamen. Vurderingen fastsettes av to interne sensorer.

Praktisk-muntlig eksamen

Praktisk-muntlig eksamen innebærer forberedelse av en undervisningssituasjon og presentasjon av denne for gruppen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 14. mai 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021