Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk­og­ni­sjon og gehør

Kort om emnet

I emnet behandles musikalsk gehør i forbindelse med studium av kognitive prosesser der mennesket oppfatter, reagerer på og skaper musikk. Emnet skal gi grunnleggende kunnskap i musikkognisjon og dessuten gi et grunnlag for kunstneriske, vitenskapelige og pedagogiske vurderinger knyttet til gehørtrening og -opplæring.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • Har kunnskap om kognitive prosesser i musikalsk utøving
 • Kan reflektere kritisk over musikkognisjon og dens implikasjoner for læring og undervisning i musikkteori og gehørtrening
 • Kan artikulere og diskutere gehørrelaterte problemstillinger knyttet til musikkutøving
 • Har kunnskap om aktuell forskning innenfor fagområdet musikkognisjon

Innhold

Emnet tar for seg problemstillinger og metoder knyttet til musikkognisjon og gehørpedagogikk:

 • Praktiske implikasjoner for gehørpedagogikk, f.eks.
  • memorering og øvingsstrategier
  • musikalske ferdigheter som improvisasjon og prima vista-lesing
  • ulike gehørtyper
 • Ulike musikalitetsformer
 • Musikkognisjonens betydning for auditiv analyse

Organisering

Emnet gis normalt i studiets andre semester, og gjennomføres i hovedsak som seminarer og litteraturstudier. I tilknytning til seminarene legges det normalt opp et fellespensum på 300-400 sider. Pensumliste skal foreligge ved semesterstart.

Arbeidskrav

1. Sammendrag (abstract)

Studenten skal skrive tre sammendrag som utkast til essays (se punkt 2 under). Hvert av sammendragene skal ha et omfang på 150-200 ord. Tema for sammendragene gis av faglærer i emnet.

Frist: Alle tre sammendrag skal være innlevert innen 15. mars.


2. Semesteroppgave

Studenten skal skrive et essay over et gitt tema basert på pensum i emnet. Essayet skal ta utgangspunkt i ett av sammendragene studenten skrev i arbeidskrav 1. Omfang: 2000-3000 ord (deler av det skriftlige materialet kan være analyser, transkripsjoner o.l.)

Frist: Semesteroppgaven skal leveres til faglærer i emnet innen 15. mai.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering
For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram