Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­og­ni­sjon og gehør

 • Gjennomføres: 1. studieår, over ett semester (vår)
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til masterstudiet i musikkteori.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

I emnet behandles musikalsk gehør i forbindelse med studium av kognitive prosesser der mennesket oppfatter, reagerer på og skaper musikk. Emnet skal gi grunnleggende kunnskap i musikkognisjon og dessuten gi et grunnlag for kunstneriske, vitenskapelige og pedagogiske vurderinger knyttet til gehørtrening og -opplæring.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kunnskap om kognitive prosesser i musikalsk utøving
 • kan reflektere kritisk over musikkognisjon og dens implikasjoner for læring og undervisning i musikkteori og gehørtrening
 • kan artikulere og diskutere gehørrelaterte problemstillinger knyttet til musikkutøving
 • har kunnskap om aktuell forskning innenfor fagområdet musikkognisjon

Innhold

Emnet tar for seg problemstillinger og metoder knyttet til musikkognisjon og gehørpedagogikk:

 • Praktiske implikasjoner for gehørpedagogikk, f.eks. memorering og øvingsstrategier, musikalske ferdigheter som improvisasjon og prima vista-lesing og ulike gehørtyper.
 • Ulike musikalitetsformer.
 • Musikkognisjonens betydning for auditiv analyse.

Organisering

Emnet gis normalt i studiets andre semester, og gjennomføres i hovedsak som seminarer og litteraturstudier. I tilknytning til seminarene legges det normalt opp et fellespensum på 300–400 sider. Pensumliste skal foreligge ved semesterstart.

Arbeidskrav

1. Sammendrag (abstract)

Studenten skal skrive tre sammendrag som utkast til essays (se punkt 2 under). Hvert av sammendragene skal ha et omfang på 150–200 ord. Tema for sammendragene gis av faglærer i emnet.

Frist: Alle tre sammendrag skal være innlevert innen 15. mars.

2. Semesteroppgave

Studenten skal skrive et essay over et gitt tema basert på pensum i emnet. Essayet skal ta utgangspunkt i ett av sammendragene studenten skrev i arbeidskrav 1.

Omfang: 2000-3000 ord (deler av det skriftlige materialet kan være analyser, transkripsjoner o.l.).

Frist: Semesteroppgaven skal leveres til faglærer i emnet innen 15. mai.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering
For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. sep. 2022