Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Musikk­teori og arran­ge­ring II

Kort om emnet

Emnet er inndelt i tre moduler: auditiv analyse, arrangering, og rytmisk trening og bevissthet. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle sine ferdigheter i analyse, musikkteori, arrangering, samt forstå og utøve ulike rytmiske elementer og ta disse i bruk i egne arrangementer og komposisjoner. Arbeidet med emnet tar sikte på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har kunnskap om musikalsk struktur
 • kan oppfatte, huske og beskrive detaljer og helhetlige strukturer i et musikalsk forløp
 • kan analysere og beskrive tonale, klanglige og rytmiske strukturer som enkelthendelser og som helhet i et musikalsk forløp
 • kan bruke hensiktsmessige strategier for å oppnå presis utførelse av rytmiske figurer
 • kan bruke rytmikk som et bevisst og aktivt element i improvisert og komponert musikk
 • kan gjenkjenne sentrale metoder innen analog/digital prosessering, og bruke dem aktivt i arrangering og miksing
 • kan arrangere for ulike ensembler der minst 3 akustiske instrumenter inngår
 • kan arrangere med hybrider av elektronisk og akustisk lyd i en DAW (Digital Audio Workstation)
 • kjenner til metoder for arrangering med MIDI i DAW, og kan eksportere fra MIDI til et enkelt notebilde
 • kan kjenne igjen karakterene til forskjellige frekvensområder og behandle disse ved hjelp av EQ

Innhold

Fagets innhold og arbeidsformer bygger på ulike fag innen arrangering og vektlegger en fordypning i auditive arbeidsformer og analyse, samt utvikling av praktiske ferdigheter knyttet til arbeid med musikk i en programvare (DAW). Én av fagets tre moduler vektlegger rytmisk trening og bevissthet, rytmisk plassering/«timing», polyrytmikk, skjeve og blandede taktarter. I tillegg til å utvikle sin lyttende og analytiske evne, skal den enkelte student gjennom studiet få erfaring med å arrangere stykker for besetninger der både akustiske instrumenter/vokal og elektronisk lyd inngår.

Organisering

Undervisningen gis i tre tematiske moduler. Undervisningen vil gis i gruppe, med en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser, diskusjoner og kollokviearbeid. Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig med emnet. Undervisningen vil i størst mulig utstrekning koordineres med andre emner i programmet.

Det forventes at studentene møter opp til undervisningen slik at det blir et godt læringsmiljø i emnet. Studenter som har et fravær på mer enn 20% mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig vurdering og veiledning. Studenten kan imidlertid ikke utelukkes fra eksamen på dette grunnlaget så lenge vedkommende har oppfylt arbeidskravene som stilles.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Ett muntlig fremlegg av en oppgave gitt i auditiv analyse. Omfang: 10-15 minutter

2. To korte arrangementer etter nærmere spesifikasjoner gitt av faglærer

3. To korte komposisjoner for trommer, klapping e.l. som fremføres av klasseensemblet

Dato for fremføringer avtales med faglærer.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe.

Vurderingen gjøres av to interne sensorer, normalt to av faglærerne i emnet.

Eksamensmappe

Studenten skal gjennom studieåret levere tre oppgaver som inngår i avsluttende vurdering. Oppgavene formuleres av faglærerne, og dekker hver av emnets tre moduler. Oppgavene kan være videreutviklinger av oppgavene som er innlevert som arbeidskrav, eller de kan være frittstående.

 • En skriftlig oppgave i auditiv analyse.
 • Ett større arrangement som består av både elektronisk og innspilt akustisk lyd.
 • En komposisjon der den bærende ideen er rytmisk. Komposisjonen leveres som lydfil.

Oppgavene skal ha sammenheng med arbeidet som har foregått i undervisningen og har som funksjon å utvikle metodisk innsikt, kunnskaper og ferdigheter i emnet. Oppgavene leveres ved avslutningen av hver modul, til frister fastsatt av faglærer.

Senest 15. mai skal eksamensmappen være komplett.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt levere den/de oppgave(r) som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Vedtatt i studieutvalget 1. september 2020.

Publisert: 26. okt. 2020 — Oppdatert: 3. nov. 2020