Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musikk­teori­ens historie

Kort om emnet

Emnet behandler den vestlige musikkteoriens historie, med fokus på viktige utviklingslinjer fra middelalderen til i dag. Emnet skal gi studenten verktøy og kunnskaper til å arbeide selvstendig innenfor emneområdet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • Kan formidle og diskutere relevante problemstillinger i musikkteoriens utvikling
  • Har kjennskap til relevante databaser i musikkteoretisk kildeforskning og kan anvende disse i sitt arbeid
  • Dokumenterer evne til selvstendig arbeid med problemstillinger knyttet til musikkteoriens historie
  • Kan reflektere over utviklingslinjer i musikkteoriens historie og dens betydning for musikkteorifaget i dagens musikkutdanning

Innhold

Problemstillinger og metoder knyttet til historisk musikkteori, f.eks.

  • noteskriftens historie
  • kontrapunkt, harmonilære, form og gehør i historisk kontekst
  • retorisk versus organisk formbegrep
  • bruk av relevante databaser og andre søkemetoder

Organisering

Emnet går over det første semesteret i studiet, og gjennomføres i hovedsak som seminarer, studentpresentasjoner og litteraturstudier. I tilknytning til seminarene legges det normalt opp et fellespensum på 300-400 sider. Pensumliste skal foreligge ved semesterstart.

Arbeidskrav

1. Sammendrag (abstract)

Studenten skal skrive tre sammendrag som utkast til essays (se punkt 2 under). Hvert av sammendragene skal ha et omfang på 150-200 ord. Tema for sammendragene gis av faglærer i emnet.

Frist: Alle tre sammendrag skal være innlevert innen 15. oktober.

2.Semesteroppgave

Studenten skal skrive et essay over et gitt tema basert på pensum i emnet. Essayet skal ta utgangspunkt i ett av sammendragene studenten skrev i arbeidskrav 1. Omfang: 2000-3000 ord (deler av det skriftlige materialet kan være analyser, transkripsjoner o.l.)

Frist: Semesteroppgaven skal leveres til faglærer i emnet innen 1. desember.

3. Muntlig presentasjon

Studenten skal holde en muntlig presentasjon i gruppen over et oppgitt tema. Presentasjonen skal bygge på litteratur fra emnets pensum. Tidspunkt og tema for presentasjonen oppgis av faglærer i emnet. Omfang: 20 minutter

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes av emneansvarlig i emnet på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens oppnådde læringsutbytte gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram