Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Orkes­ter­re­per­toar – his­to­ris­ke og ana­ly­tis­ke perspektiver

Kort om emnet

I emnet vil orkesterrepertoar i musikkhøgskolens orkesterprosjekt behandles med musikkhistoriske og analytiske perspektiv som en forberedelse for studentens deltagelse i de fire orkesterprosjektene. Lærere i musikkteori og musikkhistorie samarbeider om emnet. Det er mulig å følge emnet selv om man ikke deltar på alle fire orkesterprosjekt.

Emnekoordinator: Anders Tykesson.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • dokumenterer kunnskap om form, musikalske uttrykksmiddel og historisk kontekst i aktuelt repertoar
  • viser grunnleggende forståelse for partiturlesing
  • kan analysere og beskrive musikalske forløp i orkestermusikk

Innhold

Emnet vil fokusere på

  • verkets form og struktur: melodikk, harmonikk, instrumentasjon osv.
  • musikalsk mening
  • musikkens historiske kontekst
  • skriftlige øvelser i analytisk og historisk belysning av aktuelle verk

Organisering

I forkant av de fire orkesterprosjektene vil det undervises en dobbelttime i uken i tre uker. Undervisningen vil være forelesninger i gruppe.

Avsluttende vurdering

Studenten skal levere en skriftlig oppgave over gitt tema i hvert av de fire orkesterprosjektene. Oppgaven skal leveres faglærer senest to uker etter avsluttet orkesterprosjekt. Omfanget per oppgave skal være ca. 1000 ord.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av innleverte skriftlige oppgaver.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.