Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Påbyg­gings­kurs i norsk

  • Emnetype: Valgemne.
  • Emnenivå: Bachelor/master.
  • Gjennomføres: Ett semester, vår.
  • Avsluttende vurdering: Skriftlig og muntlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Bestått nybegynnerkurs i norsk (NORSK20).
  • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Kurset bygger videre på nybegynnerkurset i norsk som tilbys i høstsemesteret.

Faglærer i emnet: Cathrine Rysst.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har opparbeidet norskkunnskaper tilsvarende A2/B1-nivå (CEFR)
  • kan lese, snakke og skrive om dagligdagse temaer
  • kan forstå og selv fremlegge enkle, muntlige presentasjoner

Innhold

Det øves på de fire språkferdighetene: å uttale/snakke, skrive, lytte og lese. Emnet gir videre innføring i grunnleggende norsk fonetikk og grammatikk, med temaer som ordstilling, substantiv-, adjektiv- og verbbøyning, tempusbruk, bruk av pronomen, refleksive verb, vokabular og idiomatiske uttrykk. Temaene omfatter blant annet dagligliv, utdanning, arbeidsliv, reise- og fritid, boforhold, familierelasjoner og fremtidsplaner, samt det å gi uttrykk for ønsker, tanker og følelser. Ulike sider ved den norske kulturen tas opp i tekstene og man får innføring i relevant vokabular for musikere.

Organisering

Undervisningen er organisert som gruppeundervisning, tre undervisningstimer (135 minutter) gjennom ett semester.

Arbeidskrav

Studenten skal levere et essay på ca. 500 ord.

Innleveringfrist til faglærer: 1. mai

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en skriftlig og en muntlig test.

Skriftlig test

Studentene avlegger en skriftlig test på tre timer. Denne legges vanligvis til emnets siste undervisningsdag.

Muntlig test

Det avholdes en individuell muntlig test på ca. 10 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 18. mai 2020 — Oppdatert: 23. mar. 2021