Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Prak­sis

 • Gjennomføres: Over to semestre på heltid, eller fire semestre på deltid.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til årsstudium i musikk og helse.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er knyttet til studiepoengene i MHMUS50 Musikkfag, MHHEL50 Helsefag og MHPED50 Pedagogikk, psykologi og musikkterapi.

Gjennom å observere, delta i og lede ulike praksisaktiviteter vil studenten få kjennskap til og erfaring med ulike yrkesroller. Planlegging, gjennomføring og vurdering av en konsertproduksjon for eksempel på seniorsenter (heltid)/ for andre målgrupper (deltid) er sentralt. Praksisen gjennomføres som selvstendig arbeid under veiledning.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere musikk- og helseopplegg
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en konsertproduksjon
 • dokumenterer et reflektert, kritisk og konstruktivt forhold til musikk- og helsearbeid

Innhold

Studenten skal i løpet av studiet ha praksis ved minst to forskjellige institusjoner/praksissteder og med to forskjellige målgrupper. Eksempler på praksisarenaer kan være barnehage og skole, sykehus og institusjoner, frivillig barne- og ungdomsarbeid/miljøtiltak og i kultur- og interesseorganisasjoner.

Emnet inneholder normalt temaene

 • forståelse av praksisplassen
 • kunnskap om brukergruppen(e)
 • observasjon og kartlegging
 • planlegging og gjennomføring av tiltak
 • konsertproduksjon og -gjennomføring
 • begrunnelse og formidling av tiltak
 • egenvurdering

Organisering

Studenten skal ha 200 timer praksis i løpet av studiet, inkludert for- og etterarbeid.

For heltid organiseres praksisen fortløpende gjennom studieåret, mens den for deltid organiseres som en praksisdag pr samling i første studieår og som konsertprosjekt i andre studieår.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av praksis
 2. Studenten skal levere en praksisrapport per semester for heltid/per studieår for deltid (omfanget er 2000 ord per rapport, litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg). Rapporten skal dokumentere evne til systematisk beskrivelse, analyse og vurdering av praksis med vekt på praksisplassen(e), brukergruppen(e), etikk og innhold/gjennomføring og egenvurdering. Rapporten skal leveres til og godkjennes av praksisveileder.

Frist: Alle arbeidskrav må være godkjent av praksisveileder innen 15. desember i emnets første semester og innen 1. mai i emnets andre semester for heltid og innen 1. mai i emnets andre og fjerde semester for deltid.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av praksisveileder på grunnlag av en individuell vurdering av studentenes faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Dersom studenten ikke får bestått vurdering i praksis, kan praksis kun gjennomføres én gang til.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021